Bevizio re?imo programa

?iame puslapyje:


Bendroji informacija

Bevizio re?imo programa (BRP) suteikia teis? tam tikr? ?ali? pilie?iams atvykti ? JAV turizmo ar verslo tikslais (lankytojo vizos atitikmuo) ir praleisti ?alyje ne daugiau nei 90 dien? be vizos. BRP dalyvauja ne visos ?alys ir ja naudotis gali ne visi keliautojai i? BRP ?ali?. BRP dalyvaujan?i? ?ali? pilie?iai turi gauti elektronin?s leidimo keliauti sistemos (ELKS) patvirtinim?, atvyk? ? JAV jie patikrinami ir ?traukiami ? Vidaus saugumo departamento US-VISIT program?.

*?alys nar?s

Airija
Andora
Australija
Austrija
Belgija
Brun?jus
?il?
?ekija
Danija
Estija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtin? Karalyst?
Latvija
Lenkija
Lichten?teinas
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Monakas
Naujoji Zelandija
Norvegija
Olandija
Piet? Kor?ja
Portugalija
Prancūzija
San Marinas
Singapūras
Slovakija
Slov?nija
Suomija
?vedija
?veicarija
Taivanas
Vengrija
Vokietija

?ali? nari? pilie?iai gali vykti be vizos 90 dien? arba trumpiau turizmo arba darbo tikslais, jei atitinka ?iuos reikalavimus:

 • turi pas? su integruota mikroschema (biometrin? pas?);
 • u?siregistravo elektronin?je leidimo keliauti sistemoje (ELKS);
 • atitinka toliau i?vardytas BRP s?lygas.

*Su visa pagarba ??aliai“ arba ??alims“ minimoms ?iame puslapyje, pamin?tina yra tai, kad ?Taivano Ry?i? Aktas, priimtas 1979, Pub. L. No. 96-8, Sekcija 4(b)(1),nurodo, kad ?JAV ?statymai, susij? su u?sienio ?alimis, valstijomis, vyriausyb?mis ar kitais subjektais, bus pritaikyti su pagarba Taivanui.“ 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Tuo remiantis, visos nuorodos ? ??al?“ arba ??alis“ Bevizio Re?imo Programos teis?s aktuose, Imigracijos ir Tautyb?s Akto 217-oje Sekcijoje, 8 U.S.C. 1187, turi būti taikomos ir Taivanui. Tai yra pastovi JAV – Kinijos politika, pagal kuri? JAV neoficialiai palaiko ry?ius su Taivanu nuo 1979.

S?lygos

Kad gal?t? būti ?leisti ? JAV pagal BRP, keliautojai turi:

 • būti vienos i? pirmiau min?t? ?ali? pilie?iai ir tur?ti BRP reikalavimus atitinkant? pas?;
 • tur?ti ELKS leidim?;
 • keliauti verslo, turizmo arba tranzito tikslais;
 • praleisti JAV ne daugiau nei 90 dien?.

Jei ? JAV atvyksta l?ktuvu arba laivu:

 • tur?ti atgalin? arba tolesn?s kelion?s biliet?; jei keliautojas atvyko ?sigij?s el. biliet?, su savimi turi tur?ti mar?ruto kopij? ir j? pateikti imigracijos pareigūnui; keliautojai, vykstantys per JAV ? Meksik?, Kanad?, Bermud? arba Karib? salas, turi būti t? ?ali? teis?ti gyventojai;
 • atvykti ? JAV l?ktuvu arba laivu, sutikusiu dalyvauti programoje. ?is punktas taip pat taikomas JAV ?moni?, kurios sudar? sutart? su Vidaus saugumo departamentu gabenti keleivius pagal BRP, l?ktuvams.

Atvykstant ? JAV sausuma i? Kanados arba Meksikos galioja tokie patys reikalavimai dokumentams, ta?iau neb?ra reikalavimo tur?ti biliet? ten ir atgal ar būtinai naudotis BRP programoje dalyvaujan?io ve??jo paslaugomis. Imigracijos pareigūn? turite ?tikinti, kad turite l??? pragyventi vizito JAV laikotarpiu ir i?vyksite i? ?alies.

Elektronin? leidimo keliauti sistema (ELKS)

Nuo 2016 m. baland?io 1 d. tie, kurie turi teis? keliauti ? Jungtines Amerikos Valstijas pagal Bevizio re?imo program? (BRP), privalo tur?ti galiojant? elektronin? pas?. ?i taisykl? taikoma ir tiems, kurie turi galiojant? elektronin?s leidimo keliauti sistemos  leidim? (ESTA). Elektronini? pas? vir?eliuose yra toks ?enklas:

Reikalavimai pasui

BRP priklausan?i? ?ali? pilie?iai,, kurie keliavo arba lank?si Irake, Irane, ?iaur?s Kor?joje, Sirijoje, Sudane, Libijoje, Somalyje ir (arba)Jemene po 2011 m. kovo 1 d. , nebeturi teis?s keliauti ar būti ?leisti ? Jungtines Amerikos Valstijas pagal BRP. Dvigub? BRP ?ali? ir Irako, Irano, ?iaur?s Kor?jos, Sirijos ir Sudano pilietyb? turintys asmenys nebegali keliauti ir būti ?leisti ? Jungtines Amerikos Valstijas pagal BRP.

?is apribojimas netaikomas asmenims,keliaujantiems pagal BRP, jei  min?tose ?alyse jie lank?si karin?s tarnybos BRP ?ali? ginkluotosiose paj?gose, arba darbo oficialiose BRP ?alies vyriausyb?s paskirtose pareigose tikslais.

Kra?to saugumo sekretorius gali panaikinti ?? BRP taikom apribojim, jei nustatoma, kad  tai atitinka Jungtini? Amerikos Valstij? ?statymus arba nacionalinio saugumo interesus. Toks atsisakymas taikyti apribojim? galimas tik, jei yra konkretus pagrindas. Paprastai , d?l apribojimo panaikinimo : gali kreiptis:

 • Asmenys, kurie vyko ? Irak?, Iran?, ?iaur?s Kor?j?, Sirij?, Sudan?, Libij?, Somal? ir (arba) Jemen? kaip oficialūs tarptautini? organizacij?, regionini? organizacij? arba vietini? vyriausybi? atstovai.
 • Asmenys, kurie vyko ? Irak?, Iran?, ?iaur?s Kor?j?, Sirij?, Sudan?, Libij?, Somal? ir (arba) Jemen? kaip humanitarini? nevyriausybini? organizacij? (NVO) atstovai ir
 • Asmenys, kurie vyko ? Irak?, Iran?, ?iaur?s Kor?j?, Sirij?, Sudan?, Libij?, Somal? ir (arba) Jemen? kaip ?urnalistai.
 • Asmenys, kurie vyko ? Iran? teis?tais, su verslu susijusiais tikslais, pri?mus Jungtin? i?sami? veiksm? plan? (2015 m., liepos 14 d.); ir
 • Asmenys, kurie vyko ? Irak? teis?tais, su verslu susijusiais tikslais.

Tokiu atveju yra pateikiama atnaujinta parai?kos forma ESTA. Naujojoje formoje yra papildomi klausimai, skirti tinkamumui keliauti nustatyti pagal ?statym?. Keliautojus, norin?ius pasinaudoti ESTA, raginame naudotis patobulinta sistema, kuri pad?s nustatyti galimyb? gauti apribojimo panaikinim?. Atskiros apribojimo panaikinimo programos n?ra.

Asmenys, turintys galiojant? elektronin?s sistemos patvirtinim? ESTA, tur?t? pasitikrinti jo status? muitin?s ir valstyb?s sien? apsaugos (CBP) svetain?je https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Paso galiojimo trukm?: asmenys, keliaujantys ? JAV, turi tur?ti pasus, galiojan?ius bent ?e?is m?nesius ilgiau u? j? vizito JAV trukm?. ?ali?, nurodyt? 6 m?nesi? klubo naujinyje, pilie?iams ?is reikalavimas netaikomas, ta?iau j? pasai turi galioti vizito JAV laikotarpiu. Jei keliaujate be vizos pagal BRP, jūs? pasas turi galioti bent 90 dien?. Jei jūs? pasas galioja trumpiau nei 90 dien?, JAV gal?site būti iki paskutin?s paso galiojimo dienos.

Jei esate BRP ?alies pilietis ir jūs? pasas neatitinka ?i? reikalavim?, jums gali tekti gauti nauj?, BRP reikalavimus atitinkant? pas? pasus i?duodan?ioje ?staigoje savo ?alyje. Kitu atveju negal?site naudotis bevizio re?imo programa ir tur?site gauti viz? vykti ? JAV.

Teis? naudotis BRP

Kai kurie asmenys neturi teis?s vykti ? JAV beviziu re?imu. Pavyzd?iui, asmenys, kurie buvo suimti (net jei nebuvo nuteisti), taip pat turintys teistum? (net jei buvo amnestuoti, atleisti nuo bausm?s ar gavo kit? malon?), sergantys tam tikromis sunkiomis u?kre?iamosiomis ligomis, asmenys, kuriems nebuvo leista patekti ? JAV, kurie buvo deportuoti ar i?buvo ?alyje ilgiau, nei leid?iama pagal bevizio re?imo program?. Tokie keliautojai turi teikti vizos parai?k?. Jei bandys keliauti be vizos, jie nebus ?leisti ? JAV.

Pagal 2015 m. Kelioni? ? JAV supaprastinimo programos (Visa Waiver Program) patobulinimo ir terorist? prevencijos akt?, asmenys, kurie lank?si Irane, Irake, ?iaur?s Kor?joje, Libijoje, Somalije, Sudane, Sirijoje arba Jemene po 2011 kovo 1 d., o taip pat asmenys, turintys ir vienos i? ?i? ?ali? pilietyb?, negali naudotis Kelioni? ? JAV supaprastinimo programa. Tai netaikoma ?ali?, priklausan?i? ?iai programai, pilie?iams vykusiems ? Iran?, Irak?, ?iaur?s Kor?j?, Sirij? ar Sudan? diplomatiniais arba kariniais tikslais.  Daugiau informacijos apie 2015 m. Kelioni? ? JAV supaprastinimo programos (Visa Waiver Program) patobulinimo ir terorist? prevencijos akt? rasite: www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Keliautojai, padar? smulki? eismo nusi?engim?, u? kuriuos nebuvo suimti ir (arba) nuteisti, gali vykti ? ?al? be vizos, jei atitinka kitus reikalavimus. Jei patyr?te eismo ?vyk? būdami JAV ir nesumok?jote baudos arba neatvykote ? bylos nagrin?jim?, gali būti i?duotas jūs? are?to orderis ir patirsite problem? bandydami patekti ? JAV, tod?l prie? vykdami ? ?al? sutvarkykite ?iuos reikalus susisiek? su teismu, ? kur? tur?jote atvykti. Jei ne?inote teismo adreso, vis? reikiam? informacij? rasite internete adresu www.refdesk.com.

Bevizis re?imas netaikomas asmenims, kurie planuoja mokytis, dirbti ar vie??ti JAV ilgiau nei 90 dien? arba ketina pakeisti status? (i? turisto ? student? ir t. t.) jau būdami JAV. Tokiems keliautojams reikia viz?. Jei imigracijos pareigūnas mano, kad beviziu re?imu besinaudojantis keliautojas ketina mokytis, dirbti arba vie??ti JAV ilgiau nei 90 dien?, gali ne?leisti jo ? ?al?.

ELKS leidimo negavimas

Keliautojai, kurie negavo ELKS leidimo, negali naudotis BRP. Prie? vykdami ? ?al? pateikite vizos parai?k?.

Parei?k?jai i? Kanados, Meksikos ir Bermud?

Kanada, Meksika ir Bermudai n?ra Bevizio re?imo program? dalyviai. Imigracijos ir pilietyb?s ?statymas apima kitas bevizio re?imo nuostatas Kanados ir Bermud? pilie?iams tam tikromis aplinkyb?mis. ?iūr?ti Kanados ir Bermud? pilie?iai. Kadangi jie n?ra ?traukti ? Bevizio r??imo program?, VWP reikalavimai ma?ininio skaitymo ar biometriniiems pasams netaikomi Kanados, Meksikos ar Bermud? pilie?iams. Be to, kai kuriems Kanados ir Bermud? pilie?iams keliaujantiems ? JAV reikalinga Neimigracin? viza.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie BRP rasite Valstyb?s departamento interneto svetain?je.
Susipa?inkite su svarbiu Vidaus saugumo departamento ?sp?jimu d?l nesankcionuot? tre?i?j? ?ali? interneto svetaini?, per kurias neva teikiama prieiga prie ELKS.

Nesikreipkite ? Ambasad? ar mūs? skambu?i? centr? su klausimais apie Elektronin? Leidimo Keliauti Sistem? (ESTA).

?i programa priklauso Kra?to apsaugos departamentui. Visi klausimai susij? su ESTA programa tur?t? būti pateikiami tiesiogiai Kra?to apsaugos departamentui.