福建22选5开奖号码查询 www.nikwun.com.cn Pilna informacja na temat koronowirusa dla osób ubiegaj?cych si? o wiz?:
Zalecamy, aby podró?ni oczekuj?cy na rozmow? z konsulem, którzy (1) w ci?gu ostatnich 14 dni przebywali na terytorium Chinskiej Republiki Ludowej z wy??czeniem Regionów Administracyjnych Hongkongu i Makau, (2) maj? objawy grypopodobne lub (3) uwa?aj?, ?e mogli zosta? nara?eni na nowy koronawirus, aby prze?o?yli umówione spotkania w sprawie wizy na co najmniej 14 dni. Zmiana terminu spotkania jest bezp?atna i mo?na jej dokona? online. Op?ata wizowa jest wa?na przez rok w kraju, w którym zosta?a wniesiona. W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail [email protected] lub telefoniczne biuro obs?ugi klienta.


Polska zosta?a formalnie w??czona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Od 11 listopada 2019 r. Elektroniczny System Autoryzacji Podró?y (ESTA) jest ju? dost?pny dla obywateli Polski.

Prosimy zapozna? si? z Informacjami oraz Cz?sto Zadawanymi Pytaniami dotycz?cymi podró?owania bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Podró?ni mog? uzyska? ogólne informacje na temat Programu Ruchu Bezwizowego na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html, oraz na temat ESTA na stronie https://esta.cbp.dhs.gov.   

Mount Rushmore - South Dakota

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mog? Państwo znale?? informacj? o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie nale?y spe?ni?, aby si? o nie ubiega?. Mog? Państwo tak?e dowiedzie? si? jak ui?ci? op?at? wizow? oraz zarezerwowa? spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.