福建22选5开奖号码查询 www.nikwun.com.cn Wskazówka Call center:
Aby efektywniej pomóc Panstwu w trakcie rozmowy telefonicznej, prosze najpierw zarejestrowac sie i stworzyc profil w naszym systemie przed wykonaniem telefonu do naszego centrum obslugi klienta.

Po stworzeniu konta moga rozpoczac Panstwo proces wyznaczania spotkania wizowego poprzez klikniecie na przycisk Wyznacz Spotkanie, który znajduje sie po lewej stronie. Kiedy dzwonia Panstwo do centrum obslugi klienta prosimy przygotowac numer UID. Numer UID moga Panstwo znalezc po prawej stronie strony obok nazwy uzytkownika/adresu mailowego po zalogowaniu sie do Panstwa profilu.

Powiedz nam jak sobie radzimy?

W ramach trwaj?cego procesu doskonalenia jeste?my zobowi?zani do monitorowania jako?ci naszych us?ug i produkutów. B?dziemy wdzi?czni za informacje o naszej dzia?alno?ci. (Wszystkie zg?oszenia s? anonimowe.) Kliknij tutaj, aby wype?ni? krótk? ankiet?.

Jeste? tutaj: Strona g?ówna / Kontakt

Kontakt

Na tej stronie:


Godziny pracy

Angielsko- i polskojezyczni pracownicy biura obslugi klienta sluza Panstwu pomoca w godzinach od 8.00 do 19.00. Telefoniczne biuro obslugi klienta nie pracuje w soboty, niedziele, 25 grudnia i 1 stycznia.

Sprawd? Status Wniosku Wizowego

Je?li staraj? si? Państwo o wiz? nieimigracyjn? mog? Państwo sprawdzi? swój wniosek wizowy DS-160 jak równie? jego status online tutaj poprzez wprowadzenie lokalizacji konsulatu gdzie odb?dzie si? rozmowa z konsulem oraz numeru kodu kreskowego wniosku wizowego DS-160. W przypadku aplikowania o wiz? imigracyjn? nale?y wprowadzi? swój numer sprawy.

Opcje ?ledzenia przesy?ki paszportu

Szybkie sprawdzenie: Wprowad? poni?ej numer paszportu aby sprawdzi? jego status. Je?li paszport jest gotowy do odbioru, nale?y go odebra? w terminie oraz przynie?? ze sob? dokumenty uprawniaj?ce do jego odbioru.

Prosimy pami?ta?, i? TNT b?dzie przechowywa?o Państwa paszport tylko przez 9 dni kalendarzowych licz?c od dnia, w którym otrzymacie Państwo potwierdzenie, ?e paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie mo?e spowodowa? opó?nienie w otrzymaniu przez Państwa paszportu.

 

 

Email: Nale?y wys?a? wiadomo?? e-mail na adres [email protected], w temacie i/lub tre?ci podaj?c prawid?owy numer paszportu, dok?adnie taki jak przy umawianiu spotkania. Prosimy nie wprowadza? dodatkowego tekstu. Otrzymaj? Państwo automatyczn? wiadomo?? zwrotn? z informacj?.

Kliknij aby powi?kszy?

Informacje kontaktowe

Jesli potrzebuja Panstwo pomocy dotyczacej wniosku o wize lub chca uzyskac wiecej informacji na temat ubiegania sie o wize na wyjazd do USA, mozna skontaktowac sie z nami korzystajac z poni?ej wymienionych opcji . Pracownicy biura obslugi klienta zajmujacy sie wnioskami o wize udziela pomocy email, telefonicznie lub na czacie.

Email: Aby skontaktowac sie z operatorem infolinii wizowej, napisac do na adres [email protected].

Telephone: Aby zadzwoni? na nasz? infolini? nale?y wybra? nast?puj?ce numery:

    • Osoby dzwoniace z Polski - Tel. +48 22 3071361
    • Osoby dzwoniace z USA - Tel. +1 703-988-7101

Skype dla firm: Aby u?ywa? Skype'a do kontaktu z pracownikami biura obs?ugi klienta w godzinach od 8:00 do 19:00, nale?y doda? nowy kontakt do swojego konta Microsoft/Skype, u?ywaj?c nazwy:                            [email protected]

Przed dodaniem do kontaktów, prosimy o weryfikacje identyfikatora Skype Serwisu Informacji Wizowej. Nasz identyfikator Skype to: ustraveldocs-poland. Konsultanci nie instruuj? przez telefon,  jak dokona? op?aty wizowej (MRV).  Zalecamy, aby przed dokonaniem wp?aty sprawdzi? instrukcje na stronie Formy p?atno?ci/Dokonanie op?aty wizowej. Konsultanci nie maja mo?liwo?ci czatu przez Skype, mo?liwa jest tylko rozmowa telefoniczna. Opcja czatu jest dost?pna za po?rednictwem innej aplikacji na tej stronie. W celu upewnienia si?, ?e ??cz? si? Państwo z prawid?owym identyfikatorem Skype nale?y klikn?? na ikon? poni?ej, aby nawi?za? po??czenie.

Skype Me?!

Chat: Aby rozpoczac czat z pracownikiem biura obslugi klienta, nalezy kliknac poni?szy obrazek.

 
 
 

Zg?oszenie nadu?y?

Prosimy kontaktowa? si? z nami pod adresem [email protected], aby przekaza? informacje o nadu?yciach przy ubieganiu si? wiz?, takich jak: próby wy?udzenia pieni?dzy przy wnoszeniu op?aty wizowej (MRV), umawianiu spotkania lub wysy?aniu dokumentów do/z konsulatu.