Dňa 26. júna 2018 vydal Najvy??í súd USA rozhodnutie, ktoré umo?ňuje pokra?ova? v presadzovaní prezidentského vyhlásenia 9645 (P.P.). Niektorí ?tátni príslu?níci Iránu, Líbye, Severnej Kórey, Somálska, Syrie, Jemenu a Venezuely podliehajú re?trikciám a obmedzeniam. Viac informácií nájdete na tomto odkaze.

福建22选5开奖号码查询 www.nikwun.com.cn Ak plánujete vycestova? do USA a na polícii ste odovzdali pas s platnymi nepris?ahovaleckymi vízami, nepodávajte ?iados? o ESTA. Oznámte to, prosím,  ve?vyslanectvu USA e-mailom na [email protected], alebo podajte ?iados? o nové vízum pod?a in?trukcií na stránke www.ustraveldocs.com/sk.


Upozorňujeme, ?e kv?li zvy?enému po?tu ?iadate?ov o vymenné, ?tudentské a pracovné víza po?as jarnej a letnej sezóny m??e by? ?akacia doba na ?asenky pre ?iadate?ov o turistické víza a víza na slu?obnú cestu (B1/B2) dlh?ia ako oby?ajne. Z toho d?vodu odporú?ame, aby ste si rezervovali ?asenku s dostato?nou ?asovou rezervou pred plánovanou cestou a nerezervovali si letenky pred vydaním víza. V urgentnych prípadoch, vrátane zamietnutej cestovnej autorizácie ESTA, postupujte pod?a in?trukcií na //www.nikwun.com.cn/sk/ . Radi by sme upozornili aj na to, ?e na turistiku alebo slu?obnú cestu m??e v???ina slovenskych ob?anov cestova? bez víz s biometrickym pasom a schválenou elektronickou cestovnou autorizáciou (ESTA): https://esta.cbp.dhs.gov/esta/


D?LE?ITé UPOZORNENIE PRE ?IADATE?OV: Ka?dy ?iadate? si musí vyplni? on-line ?iados? DS-160 na https://ceac.state.gov/CEAC . Upozorňujeme, ?e bez vyplnenej ?iadosti DS-160 ?iadate?om nebude umo?nené zú?astni? sa na pohovore a budú si musie? vytvori? novú ?asenku na pohovor. Aj ke? ste mali vízum v minulosti a chcete po?iada? o nové vízum, musíte vyplni? novy formulár DS-160. Pre?ítajte si pozorne postup pri podavaní ?iadosti o americké vízum na na?ich webovych stránkach tu: //www.nikwun.com.cn/sk/sk-niv-visaapply.asp


Od 1. novembra 2016  nebudú povolené okuliare na vízovych fotografiách. ?al?ie informácie o po?iadavách na fotografie sú k dispozícii: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html


As of November 29, 2016, Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in Peoples’ Republic of China passports are required to update their biographical and other information from their visa application through the Electronic Visa Update System (EVUS) before travelling to the United States. This update must be done every two years, or upon getting a new passport or B1, B2, or B1/B2 visa, whichever occurs first. EVUS enrollment is available at www.EVUS.gov. There is currently no fee for EVUS enrollment. Until a fee is implemented, travelers can enroll in EVUS without charge. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) will keep visa holders informed of new information at www.cbp.gov/EVUS.
 
自2016年11月29日起,所有持中華人民共和國護照和10年期B1、B2或B1/B2簽證的中國公民赴美前,必須通過簽證更新電子系統(EVUS)更新與簽證申請有關的個人信息和其它信息。此更新須每兩年進行一次,或者在獲得新護照或新的B1、B2或B1/B2簽證時進行更新,以先到期者為準。
EVUS登記網站為www.EVUS.gov。目前EVUS登記不收費。在實施收費規定之前,旅客可免費進行登記。美國國土安全部海關和邊境?;ぞ鄭–BP)將通過網站www.cbp.gov/EVUS向簽證持有人公布最新信息。

Upozornenie k Platbe: Upozorňujeme, ?e pri úhrade vízového poplatku JE POTREBNé zada? CGI referen?né ?íslo. Toto ?íslo budete potrebova? aj na vytvorenie ?asenky na pohovor! Ak referen?né ?íslo CGI pri úhrade poplatku za ?iados? o vízum neuvediete, potvdrenie platby sa oneskorí.

Mount Rushmore - South Dakota

Vitajte na stránke Vízového informa?ného servisu USA pre Slovensko. Na tejto stránke nájdete informácie tykajúce sa pris?ahovaleckych a nepris?ahovaleckych víz a po?iadavky pre jednotlivé typy víz. Tie? sa tu dozviete, ako zaplati? vízovy poplatok a ako sa zaregistrova? na pohovor na Ve?vyslanectve USA v Bratislave.

Toto je oficiálna stránka pre informácie o vízach Ve?vyslanectva USA na Slovensku.