Vào ngày 26 tháng 6, 2018, Toà án t?i cao Hoa K? ?? ra quy?t ??nh cho phép vi?c ti?p t?c th?c thi Tuyên b? T?ng th?ng s? 9645. C?ng dan các n??c Iran, Libya, B?c Tri?u Tiên, Somalia, Syria, Yemen và Venezuela s? b? áp d?ng nh?ng ?i?u kho?n c?m và h?n ch?. ?? bi?t th?ng tin, vui lòng truy c?p t?i ?ay.

****************************************************************************

L?u y ??i v?i ???ng ??n xin th? th?c kh?ng ??nh c?:

 Vui lòng ?i?n m?u ??n xin th? th?c DS-160 và n?p tr?c tuy?n tr??c khi ??t h?n ph?ng v?n. Sau ?ó, quy v? c?n c?p nh?t m? v?ch ??n DS-160 hi?n t?i c?a mình b?ng cách vào m?c “C?p nh?t H? s?” t?i ustraveldocs.com/vn. Khi ??t l?ch h?n, vui lòng CH? dùng m? v?ch t? ??n xin th? th?c DS-160 hi?n t?i. N?u quy v? ?? ??t h?n ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 c? (?? ???c s? d?ng ph?ng v?n tr??c ?ay) ho?c m? xác nh?n DS-160 kh?ng h?p l?/kh?ng chính xác, quy v? ph?i c?p nh?t trên h? s? cá nhan t?i ustraveldocs.com/vn ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n v?i m? xác nh?n DS-160 m?i, h?p l? và ?? ???c n?p tr?c tuy?n. Vui lòng in l?i t? xác nh?n cu?c h?n. N?u quy v? kh?ng c?p nh?t m? xác nh?n DS-160 m?i và h?p l? ít nh?t ba (3) ngày làm vi?c tr??c ngày ph?ng v?n, quy v? s? kh?ng ???c phép vào ph?ng v?n và ph?i ??t l?i cu?c h?n m?i s? d?ng m? xác nh?n DS-160 h?p l?. Vui lòng mang theo gi?y Xác nh?n ??n DS-160 và gi?y Xác nh?n cu?c h?n khi ?i ph?ng v?n.

 

Mount Rushmore - South Dakota

Chào m?ng ??n v?i D?ch v? Th?ng tin Th? Th?c Hoa K? dành cho Vi?t Nam. Trên trang web này, b?n có th? tìm th?ng tin v? Th? Th?c ??nh c? và Th? Th?c kh?ng ??nh c? c?a Hoa K? c?ng nh? các yêu c?u ?? xin m?i lo?i Th? Th?c. B?n c?ng có th? tìm hi?u cách thanh toán l? phí xét ??n xin Th? Th?c c?n thi?t và ??t l?ch h?n ph?ng v?n t?i ??i s? quán Hoa K? ? Hà N?i và L?nh s? quán ? Thành ph? H? Chí Minh.

?ay là trang web chính th?c cung c?p th?ng tin v? Th? Th?c c?a ??i s? quán Hoa K? t?i Vi?t Nam.