H? s? ?ang ch? x? ly

Trên trang này:


T?ng quan

Vi?c b? t? ch?i theo ?i?u kho?n 221(g) có ngh?a là h? s? xin th? th?c c?a quy v? còn thi?u nh?ng th?ng tin c?n thi?t ho?c còn ?ang ch? gi?i quy?t th? t?c hành chính. Viên ch?c l?nh s? s? th?ng báo cho quy v? vào cu?i bu?i ph?ng v?n n?u tr??ng h?p c?a quy v? b? t? ch?i theo ?i?u kho?n 221(g). Viên ch?c s? báo cho quy v? bi?t n?u ??n xin th? th?c c?a quy v? c?n ph?i ch? thêm th?i gian ?? gi?i quy?t th? t?c hành chính ho?c s? yêu c?u quy v? n?p th?ng tin b? sung.
N?u c?n thêm th?ng tin, viên ch?c s? cho quy v? bi?t cách b? túc th?ng tin ?ó. Quy v? s? nh?n ???c gi?y t? ch?i (OF-194) và quy v? s? có 12 tháng tính t? ngày ghi trên gi?y t? ch?i ?? n?p b? sung các gi?y t? ???c yêu c?u mà kh?ng ph?i ?óng l? phí th? th?c m?i. Vui lòng làm theo ?úng h??ng d?n trên gi?y t? ch?i. Sau 12 tháng, h? s? b? t? ch?i theo ?i?u kho?n 221(g) s? b? h?y theo ?i?u kho?n 203(e).

Nh?ng ai ?? ?i?u ki?n ??t l?ch h?n b? túc h? s??

Ch? các ???ng ??n xin th? th?c ??nh c? (bao g?m ???c ??n xin th? th?c di?n K-1 và di?n SB-1) ?? nh?n gi?y t? ch?i (OF-194) trong ?ó h??ng d?n c? th? vi?c ??t h?n m?i ???c phép ??t h?n ?? quay l?i L?nh s? quán b? túc h? s?. Các ???ng ??n kh?ng nh?n ???c OF-194 có h??ng d?n c? th? vi?c ??t h?n KH?NG ???c ti?n hành ??t h?n trên trang th?ng tin này.

??t L?ch h?n B? túc H? s?

Ngay sau khi chu?n b? ??y ?? T?T C? th?ng tin và gi?y t? yêu c?u trong gi?y t? ch?i OF-194, vui lòng làm theo các b??c h??ng d?n d??i ?ay ?? quay l?i L?nh s? quán n?p b? túc h? s?.

B??c 1 – T?o tài kho?n t?i trang web: //bit.ly/visa-account2. N?u ?? có tài kho?n, vui lòng chuy?n sang B??c 2.

B??c 2 – ??ng nh?p vào tài kho?n t?i trang web: //bit.ly/us-login2.

B??c 3 – Sau khi ??ng nh?p, ???ng ??n s? th?y trang Th?ng tin chung, vui lòng nhìn phía tay trái trang Th?ng tin chung này và nh?p vào m?c “??n xin M?i / Lên L?ch h?n”, sau ?ó làm theo các h??ng d?n sau:

? Ch?n m?c “Th? th?c ??nh c?”, r?i nh?n “Ti?p t?c”.
? Ch?n m?c “Yêu c?u 221G”, r?i nh?n “Ti?p t?c”.
? Ch?n ?úng lo?i th? th?c, r?i nh?n “Ti?p t?c”.
? ?i?n t?t c? các n?i dung theo yêu c?u, r?i nh?n “Ti?p t?c”. Xin l?u y “Tên và Tên ??m” bao g?m c? tên và tên ??m. Ch?ng h?n, n?u tên ???ng ??n là Nguy?n Th? Thu Trang, vui lòng nh?p “Th? Thu Trang” trong ph?n “Tên và Tên ??m” và “Nguy?n” trong ph?n “H?”. Ngoài ra xin l?u y ph?i nh?p s? h? chi?u m?i nh?t c?a ???ng ??n và cung c?p các s? ?i?n tho?i liên l?c c?a ???ng ??n. ?ay là nh?ng th?ng tin v? cùng quan tr?ng.
? Ch?n ngày h?n phù h?p v?i ???ng ??n, sau ?ó nh?n “??t h?n”. N?u kh?ng có ngày h?n tr?ng, vui lòng quay tr? l?i h? th?ng ??t h?n sau. V?n phòng chúng t?i m? l?ch h?n 221(g) m?i theo trình t? tùy theo yêu c?u ??t h?n. Vì v?y, ???ng ??n nên ki?m tra h? th?ng ??t h?n th??ng xuyên ?? bi?t khi có l?ch h?n tr?ng.
? Nh?n vào “B?n in” và in Trang Xác nh?n L?ch h?n 221(g).

Sau khi ?? ??t l?ch h?n và in Trang Xác nh?n L?ch h?n 221(g), ???ng ??n có th? quay tr? l?i B? ph?n Th? th?c ??nh c? c?a L?nh s? quán Hoa K? t?i s? 4 Lê Du?n, Qu?n 1, TP.HCM cùng v?i các gi?y t? sau:

1. Gi?y t? ch?i OF-194
2. Trang Xác nh?n L?ch h?n 221(g)
3. T?T C? các th?ng tin và gi?y t? ???c yêu c?u trong OF-194;
4. H? chi?u b?n chính c?a t?t c? các ???ng ??n

Quy v? s? kh?ng ???c vào khu?n viên L?nh s? n?u quy v? kh?ng mang theo gi?y t? ch?i OF-194 và Trang Xác nh?n L?ch h?n 221(g).

N?u có cau h?i, vui lòng liên h?: https://vn.usembassy.gov/ivcontact.

X? ly Hành chính

Sau cu?c ph?ng v?n v?i viên ch?c l?nh s?, m?t s? h? s? xin th? th?c ph?i c?n thêm th?i gian ?? gi?i quy?t th? t?c hành chính. Quy v? s? ???c th?ng báo v? kh? n?ng này trong cu?c ph?ng v?n. Khi c?n gi?i quy?t th? t?c hành chính, th?i gian x? ly s? khác nhau tùy theo t?ng tr??ng h?p.

L?u y: Tr??c khi h?i v? tình tr?ng th? th?c c?a mình, quy v? ho?c ??i di?n c?a quy v? ph?i ??i ít nh?t 60 -120 ngày k? t? ngày quy v? ph?ng v?n ho?c ngày quy v? n?p gi?y t? b? sung, tùy theo ngày nào mu?n h?n.

Quy v? có th? ki?m tra tình tr?ng h? s? xin th? th?c c?a mình b?t k? lúc nào t?i trang web c?a B? Ngo?i giao Hoa K?.

Tình tr?ng Kh?ng ?? ?i?u ki?n ???c c?p th? th?c và ??n Mi?n tr?

N?u viên ch?c l?nh s? th?ng báo ???ng ??n kh?ng h?i ?? ?i?u ki?n ???c c?p th? th?c, nh?ng có th? n?p ??n xin mi?n tr?, vui lòng xem h??ng d?n v? quy trình xin mi?n tr? trên trang web c?a S? Di trú Hoa K?.