Th?ng tin v?Th? Th?c ??nh c?

Trên trang này:

 

T?ng quan

Nhìn chung, m?t cá nhan mu?n ??nh c? t?i Hoa K? ph?i có gi?y phép ???c D?ch v? C?ng dan và ??nh c? Hoa K? (USCIS) ch?p thu?n tr??c khi n?p ??n xin th? th?c ??nh c?. Gi?y phép ph?i do m?t ng??i h? hàng ?? tiêu chu?n ho?c ch? lao ??ng t??ng lai n?p cho v?n phòng c?a USCIS ? Hoa K?. Th?ng tin c? th? v? vi?c n?p gi?y phép ??nh c? có trên trang web c?a USCIS. Cá nhan có gi?y phép ?? ???c ch?p thu?n và ngày ?u tiên hi?n ?ang ???c th? ly (khi áp d?ng) s? h?i ?? ?i?u ki?n ?? n?p ??n xin th? th?c ??nh c? ho?c th? th?c kh?ng ??nh c? lo?i K.

H? s? B?o l?nh

Có hi?u l?c t? ngày 15 tháng Tám n?m 2011, ng??i ?? ??n s?ng t?i Vi?t Nam mà ? ?ó USCIS kh?ng có d?ch v? ti?p c?ng dan ph?i n?p M?u I-130 qua th? ??n h?p th? ? Chicago c?a USCIS. ??i s? quán và L?nh s? quán Hoa K? kh?ng có USCIS s? ch? có th? ch?p nh?n và x? ly M?u I-130 trong m?t s? tr??ng h?p ngo?i l?, nh? trình bày d??i ?ay. M?u I-130 ?? ???c n?p ?úng cách tr??c ngày 15 tháng Tám n?m 2011 t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? ? n??c ngoài kh?ng có USCIS s? kh?ng b? ?nh h??ng b?i thay ??i này.

??a ch? H?p th? ? Chicago c?a USCIS ?? g?i th? th??ng:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

??a ch? H?p th? ? Chicago c?a USCIS ?? g?i th? nhanh và g?i chuy?n phát nhanh:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

?? bi?t thêm th?ng tin v? cách n?p M?u I-130 ??n h?p th? ? Chicago c?a USCIS, truy c?p trang web c?a USCIS t?i //www.uscis.gov ho?c liên h? v?i USCIS t?i Hoa K? qua s? ?i?n tho?i 1-800-375-5283

Phí ??nh c? USCIS

Có hi?u l?c t? ngày 23 tháng 12 n?m 2016, t?t c? các cá nhan ???c c?p th? th?c ??nh c? ph?i tr? Phí ??nh c? USCIS là 220,00 ??-la M? tr??c khi ??n Hoa K?. Ch? cha m? nu?i t??ng lai có con cái s? nh?p c?nh vào Hoa K? theo Th? t?c Nh?n nu?i Tr? m? c?i ho?c Th? t?c Hague, ng??i nh?p c? ??c bi?t c?a Iraq và Afghanistan làm vi?c cho chính ph? Hoa K?, c? dan h?i h??ng và nh?ng ng??i ???c c?p th? th?c K ???c mi?n kho?n phí m?i này. Trang web USCIS d??i ?ay cung c?p thêm chi ti?t v? kho?n phí m?i, bao g?m c? th?ng tin liên h? v?i USCIS, n?u b?n có thêm cau h?i: www.USCIS.gov/immigrantfee.

N?p h? s? Ngo?i l?

B?t ??u t? ngày 15 tháng 8 n?m 2011, nh?ng ng??i n?p ??n cho r?ng tr??ng h?p c?a h? x?ng ?áng ???c h??ng ngo?i l? có th? yêu c?u Phòng L?nh s? ch?p nh?n h? s?. M?i yêu c?u s? ???c xem xét riêng.

Ng??i n?p ??n mu?n n?p M?u ??n I-130 c?n liên h? v?i Phòng L?nh s? ?? yêu c?u xem xét ngo?i l? và gi?i thích chi ti?t v? tr??ng h?p c?a mình. Phòng L?nh s? sau ?ó s? chuy?n yêu c?u xin ngo?i l? ??n v?n phòng USCIS có th?m quy?n ??i v?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?. USCIS s? là c? quan ra quy?t ??nh v? vi?c h? s? có trình bày tr??ng h?p ngo?i l? ??m b?o là tr??ng h?p ngo?i l? theo ?úng th? t?c chung c?a vi?c n?p h? s? hay kh?ng. USCIS s? c?ng b? h??ng d?n v? các tr??ng h?p có th? ?? tiêu chu?n là tr??ng h?p ngo?i l? trên trang web c?a h?.

Yêu c?u S?c kh?e

T?t c? ???ng ??n ph?i ti?n hành ki?m tra s?c kh?e b?i m?t Bác s? ???c ??i s? quán ch? ??nh. Th?ng tin v? ki?m tra s?c kh?e có t?i ?ay. B?n s? nh?n ???c h??ng d?n v? cách lên l?ch h?n ki?m tra s?c kh?e t? NVC ho?c ??i s? quán. Kh?ng tìm cách ??t cu?c h?n tr??c khi nh?n ???c các h??ng d?n này

Cu?c h?n v?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?

N?u b?n ?? có ngày h?n ph?ng v?n, b?n ph?i có m?t t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? vào ?úng ngày và gi? ?? h?n. Vui lòng ??c h?n ch? an ninh t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? m? t? nh?ng v?t d?ng b?n có th? và kh?ng th? mang theo ??n cu?c ph?ng v?n. B?n nên mang theo th? h?n ph?ng v?n và h? s? ???c yêu c?u cho lo?i th? th?c c?a b?n ??n cu?c h?n.