H? s? ?ang ch? x? ly

Trên trang này:


T?ng quan

T? ch?i theo ?i?u kho?n 221(g) có ngh?a là h? s? xin th? th?c c?a b?n còn thi?u nh?ng th?ng tin c?n thi?t. Vào cu?i bu?i ph?ng v?n, viên ch?c l?nh s? s? th?ng báo cho b?n bi?t n?u ??n xin th? th?c c?a b?n c?n ph?i ch? thêm th?i gian ?? gi?i quy?t th? t?c hành chính ho?c s? yêu c?u b?n n?p th?ng tin b? sung. ?i?u này ??ng ngh?a v?i vi?c ??n xin th? th?c c?a b?n ?ang b? t? ch?i theo ?i?u kho?n 221g. Ngay khi b? ph?n l?nh s? nh?n ???c th?ng tin b? sung ho?c ?? hoàn t?t th? t?c hành chính, h? s? c?a b?n s? ???c ti?p t?c xem xét.

Trong tr??ng h?p b?n ???c yêu c?u b? sung th?ng tin, viên ch?c s? h??ng d?n cho b?n cách g?i th?ng tin ?ó. B?n s? nh?n ???c th? th?ng báo và b?n s? có 12 tháng k? t? ngày quy?t ??nh ???c ??a ra ?? b? sung các gi?y t? ???c yêu c?u mà kh?ng ph?i tr? phí xét ??n xin th? th?c m?i. Sau 12 tháng, ??n xin b? t? ch?i theo ?i?u kho?n 221(g) s? h?t h?n.

N?u ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? yêu c?u b?n cung c?p thêm th?ng tin ho?c gi?y t?, b?n ph?i n?p nh?ng gi?y t? ?ó t?i m?t trong nh?ng b?u c?c giao nh?n c?a c?ng ty chuy?n phát ???c ch? ??nh. Trang web này h??ng d?n cách n?p gi?y t? ?? g?i t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?.

Th?ng tin Khác

M?t s? ??n xin th? th?c c?n ph?i ti?n hành thêm các th? t?c hành chính, ?i?u này yêu c?u thêm th?i gian sau khi ph?ng v?n. N?u ?i?u này x?y ra, b?n s? ???c th?ng báo trong cu?c ph?ng v?n. Khi c?n ti?n hành thêm th? t?c hành chính, th?i gian x? ly s? khác nhau tùy theo t?ng tr??ng h?p. B?n nên xin th? th?c s?m so v?i ngày b?n d? ??nh ?i.

L?u y: Tr??c khi h?i v? tình tr?ng th? th?c c?a mình, b?n ho?c ??i di?n c?a b?n ph?i ??i ít nh?t 180 ngày k? t? ngày b?n ph?ng v?n ho?c t? ngày n?p gi?y t? b? sung. Xin h?y kiên nh?n!

B?n có th? ki?m tra tình tr?ng ??n xin th? th?c c?a mình b?t k? lúc nào t?i trang web sau.