Lên l?ch Cu?c h?n c?a T?i

Trên trang này:


T?ng quan

Nói chung, m?t c?ng dan n??c ngoài mu?n nh?p c?nh vào Hoa K? tr??c tiên ph?i nh?n ???c th? th?c, th? th?c kh?ng ??nh c? ?? t?m trú ho?c th? th?c ??nh c? ?? th??ng trú. C?ng dan c?a các qu?c gia ?? tiêu chu?n có th? th?m Hoa K? mà kh?ng c?n th? th?c theo Ch??ng trình Mi?n Th? th?c. N?u b?n kh?ng ?? ?i?u ki?n cho Ch??ng trình Mi?n Th? th?c ho?c s? ?i du h?c, làm vi?c ho?c tham gia vào ch??ng trình giao l?u, b?n ph?i xin th? th?c kh?ng ??nh c?.

???ng ??n xin th? th?c Hoa K? c?n ?ích than có m?t ? bu?i ph?ng v?n th? th?c t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?. B?n ph?i lên l?ch h?n cho cu?c ph?ng v?n ?ó, b?ng cách s? d?ng tr?c tuy?n trang web này ho?c qua t?ng ?ài.

Gi?y t? H? tr?

 ?? lên l?ch h?n ph?ng v?n th? th?c kh?ng ??nh c?, b?n ph?i có s?n th?ng tin và gi?y t? sau:

  • H? chi?u h?p l? có hi?u l?c ít nh?t sáu tháng tính t? th?i ?i?m d? ki?n r?i kh?i  Hoa K? (tr? khi th?a thu?n qu?c gia c? th? cho mi?n và ph?i còn ít nh?t hai trang tr?ng ?? xin th? th?c; 
  • M?i ???ng ??n xin th? th?c, k? c? tr? em, ph?i có h? chi?u riêng và m?u ??n DS160 riêng;
  • Biên nh?n thanh toán phí xét ??n th? th?c (MRV);
  • Trang xác nh?n c?a DS-160 (L?u y quan tr?ng: M? v?ch trên ??n DS-160 c?a b?n ph?i trùng v?i m? v?ch trên trang xác nh?n cu?c h?n. B?n kh?ng th? s? d?ng l?i ??n DS-160 ?? dùng trong l?n ph?ng v?n tr??c);
  • M?t ?nh m?u kích th??c 5cm x 5cm m?i ch?p trong vòng 6 tháng trên n?n m?u tr?ng, kh?ng ?eo m?t kính và kh?ng ???c ch?nh s?a. H?y l?u y, chúng t?i có th? x? ly h? s? c?a b?n nhanh h?n n?u ?nh b?n t?i lên ??n DS-160 có ch?t l??ng t??ng ???ng ?nh in;
  • ??a ch? email c?a b?n; và
  • Các gi?y t? c?n thi?t  tùy thu?c vào lo?i th? th?c b?n n?p ??n (ví d? gi?y b?o l?nh cho lo?i th? th?c theo di?n b?o l?nh; th?ng tin thêm v? lo?i th? th?c và th?ng tin v? m?i lo?i có th? tìm th?y ? ?ay).

H?n ch? Thay ??i Cu?c h?n

M?c dù phí xin th? th?c có th?i h?n s? d?ng m?t n?m k? t? ngày ?óng nh?ng s? l?n ???c s? d?ng phí này ?? ??t h?n ph?ng v?n s? b? gi?i h?n. ???ng ??n ch? ???c phép thay ??i cu?c h?n hai l?n tùy y (kh?ng bao g?m cu?c h?n ??u tiên). Sau l?n th? 2 thay ??i cu?c h?n, n?u ???ng ??n ti?p t?c h?y h?n ho?c kh?ng ??n ph?ng v?n, ???ng ??n s? ph?i ch? 90 ngày m?i có th? ??t ???c cu?c h?n m?i. Vui lòng lên k? ho?ch xin th? th?c h?p ly ?? tránh g?p tr? ng?i trong v?n ?? ??t h?n.

Các D?ch v? Thêm

Lên l?ch cu?c h?n
Thay ??i cu?c h?n