Xin H?n Ph?ng v?n S?m

Trên trang này:


T?ng quan

N?u b?n có nhu c?u ?i l?i ??t xu?t theo m?t trong các tiêu chí ???c li?t kê d??i ?ay, b?n có th? ?? ?i?u ki?n cho m?t cu?c h?n ph?ng v?n s?m tùy thu?c vào tình tr?ng s?n sàng t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?. ?i?u quan tr?ng c?n l?u y là b?n ph?i ??m b?o ?áp ?ng t?t c? tiêu chí, b?i vì b?n ch? ???c phép t?o m?t yêu c?u h?n ph?ng v?n s?m d?a trên m?t biên nh?n thanh toán.

Tiêu chu?n

Tr??c khi xin h?n ph?ng v?n s?m, b?n ph?i ??m b?o có ??y ?? gi?y t? ?? ch?ng minh cho tình tr?ng kh?n c?p. N?u trong cu?c ph?ng v?n xin th? th?c, b?n trình bày sai ly do cho vi?c ?i l?i kh?n c?p, th?ng tin này s? ???c ghi vào h? s? c?a b?n và có th? ?nh h??ng b?t l?i ??n vi?c ch?p thu?n ??n xin th? th?c. T?t c? ???ng ??n xin ph?ng v?n s?m ph?i thanh toán tr??c phí xin th? th?c. Nh?ng ???ng ??n ???c h?n ph?ng v?n s?m nh?ng sau ?ó l?i b? ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? t? ch?i c?p th? th?c s? kh?ng ???c phép s? d?ng tùy ch?n này ?? xin cu?c h?n ph?ng v?n s?m khác.

L?u y: ?i l?i v?i m?c ?ích tham d? ?ám c??i và l? t?t nghi?p, h? tr? ng??i than mang thai, tham gia h?i ngh? kinh doanh/h?c thu?t/chuyên m?n hàng n?m ho?c t?n h??ng c? h?i du l?ch gi? chót kh?ng ?? ?i?u ki?n cho cu?c h?n ph?ng v?n s?m. ??i v?i chuy?n ?i này, vui lòng lên l?ch h?n ph?ng v?n th? th?c th?ng th??ng t? s?m.

Nhu c?u Y t?

M?c ?ích c?a chuy?n ?i là ?? nh?n d?ch v? ch?m sóc y t? kh?n c?p ho?c ?i cùng ng??i than ho?c ch? lao ??ng ?? nh?n d?ch v? y t? kh?n c?p.

Gi?y t? c?n thi?t:

 1. Th? c?a bác s? m? t? tình tr?ng y t? và ly do b?n tìm ??n d?ch v? ch?m sóc y t? t?i Hoa K?.
 2. Th? c?a bác s? ho?c b?nh vi?n t?i Hoa K? cho bi?t h? ?? chu?n b? ?? ?i?u tr? cho ca b?nh này và cung c?p chi phí t??ng ??i cho vi?c ?i?u tr?.
 3. B?ng ch?ng v? ph??ng th?c thanh toán chi phí ?i?u tr? c?a b?n.
L? tang/T? vong/Vi?c ??t xu?t c?a Gia ?ình

M?c ?ích c?a chuy?n ?i là ?? tham d? l? tang ho?c ??a thi hài c?a thành viên tr?c h? trong gia ?ình (b?, m?, anh/em trai, ch?/em gái, con) t?i Hoa K? v? n??c ho?c ?? th?m thành viên tr?c h? trong gia ?ình b? ?m n?ng

Gi?y t? c?n thi?t:

 • Th? c?a ng??i ?i?u hành tang l? cho bi?t th?ng tin liên h?, chi ti?t v? ng??i qua ??i và ngày t? ch?c tang l?.
 • Th? c?a bác s? c?a thành viên gia ?ình m? t? tình tr?ng và ch?n ?oán b?nh c?a ng??i than
 • ??ng th?i, b?n ph?i ??a ra b?ng ch?ng v? quan h? tr?c h? gi?a b?n và ng??i qua ??i.
Chuy?n ?i C?ng tác Kh?n c?p

M?c ?ích c?a chuy?n ?i là ?? tham d? s? ki?n kinh doanh kh?n c?p, trong ?ó kh?ng th? ?oán tr??c ???c yêu c?u c?a chuy?n ?i.

Gi?y t? c?n thi?t:

 • Th? m?i c?a c?ng ty t??ng ?ng t?i Hoa K? ch?ng th?c cho tình tr?ng kh?n c?p c?a chuy?n ?i ?? ???c lên k? ho?ch, m? t? n?i dung c?a c?ng vi?c và vi?c c?ng ty s? t?i ho?c c?ng ty t?i Hoa K? s? ph?i ch?u t?n th?t c? h?i ?áng k? n?u cu?c h?n ph?ng v?n s?m kh?ng ???c th?c hi?n.

ho?c

 • B?ng ch?ng v? m?t ch??ng trình ?ào t?o c?n thi?t t?i Hoa K? trong th?i gian ba tháng ho?c ng?n h?n bao g?m th? c?a c? ch? lao ??ng s? t?i và c?ng ty t?i Hoa K? cung c?p ch??ng trình ?ào t?o. C? hai th? này ph?i có ph?n gi?i thích chi ti?t v? ch??ng trình ?ào t?o và gi?i thích ly do t?i sao c?ng ty s? t?i ho?c c?ng ty t?i Hoa K? s? ph?i ch?u t?n th?t c? h?i ?áng k? n?u cu?c h?n ph?ng v?n s?m kh?ng ???c th?c hi?n.
H?c sinh ho?c khách trao ??i

M?c ?ích c?a chuy?n ?i là ?? b?t ??u ho?c ti?p t?c m?t ch??ng trình h?c t?p h?p l? t?i Hoa K? trong vòng 60 ngày khi kh?ng có cu?c h?n ph?ng v?n th? th?c th?ng th??ng. Tùy ch?n này ch? dành cho h?c sinh và h?c sinh trao ??i có h?n 60 ngày k? t? ngày b?t ??u ch??ng trình h?c t?p.

Gi?y t? c?n thi?t:

 • M?u ??n I-20 ho?c M?u ??n DS-2019 G?c cho bi?t ngày b?t ??u ch??ng trình trong vòng 60 ngày.
 • B?ng ch?ng cho bi?t b?n ?? thanh toán phí SEVIS (n?u có).

B? t? ch?i ESTA

B?n có th? ??t l?ch ph?ng v?n s?m n?u b?n là c?ng dan c?a n??c tham gia Ch??ng trình Mi?n Th? th?c (VWP) nh?ng ?? nh?n ???c th?ng báo r?ng b?n kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? ??n Hoa K? theo ch??ng trình này. Nh?ng tr??ng h?p này bao g?m các ???ng ??n t? là c?ng dan các n??c tham gia ch??ng trình VWP và có thêm qu?c t?ch th? hai c?a m?t trong các n??c Iraq, Iran, Sudan ho?c Syria, ho?c nh?ng ???ng ??n ?? t?ng ??n Iraq, Iran, Sudan, Syria, Libya, Yemen ho?c Somalia sau ngày 1 tháng 3 n?m 2011. ?? ?? ?i?u ki?n ??t h?n ph?ng v?n s?m, chuy?n ?i c?a b?n ph?i s?p di?n ra.  Xin vui lòng nêu r? ngày ?i và m?c ?ích chuy?n ?i c?a b?n.

Nh?ng gi?y t? c?n thi?t:

 • B?n sao th?ng báo t? C?c H?i quan và Biên phòng Hoa K? v? tình tr?ng xin nh?p c?nh mi?n th? th?c trên h? th?ng ESTA c?a b?n.

Xin H?n Ph?ng v?n S?m

B??c 1

Hoàn t?t M?u ??n xin Th? th?c Kh?ng ??nh c? ?i?n t? (DS-160).

B??c 2

Thanh toán l? phí xét ??n xin th? th?c.

B??c 3

Lên l?ch cu?c h?n tr?c tuy?n vào ngày còn tr?ng s?m nh?t. Xin l?u y r?ng b?n ph?i lên l?ch h?n tr??c khi có th? yêu c?u m?t ngày ph?ng v?n s?m. Khi lên l?ch h?n, b?n s? th?y m?t th?ng báo trên màn hình cho bi?t ngày h?n còn tr?ng s?m nh?t, trong ?ó bao g?m các cu?c h?n ph?ng v?n s?m. Theo ?ó, b?n có th? th?y r?ng kh?ng c?n thi?t ph?i yêu c?u cu?c h?n ph?ng v?n s?m vì kh?ng có ngày còn tr?ng s?m h?n.

N?u b?n mu?n ti?p t?c yêu c?u cu?c h?n ph?ng v?n s?m, h?y hoàn t?t M?u ??n Yêu c?u Ph?ng v?n s?m b?ng ti?ng Anh ho?c liên h? v?i t?ng ?ài ?? yêu c?u tr? giúp. ??m b?o ghi l?i lo?i tình tr?ng kh?n c?p mà b?n tin là giúp b?n ?? ?i?u ki?n cho cu?c h?n ph?ng v?n s?m. Sau khi b?n ?? g?i yêu c?u, vui lòng ch? ph?n h?i qua email c?a ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?.

B??c 4

N?u ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? ch?p thu?n yêu c?u c?a b?n, b?n s? nh?n ???c email yêu c?u lên l?ch h?n ph?ng v?n s?m tr?c tuy?n. Xin hi?u r?ng t?ng ?ài kh?ng th? lên l?ch h?n ph?ng v?n s?m cho b?n nh?ng các nhan viên có th? tr? giúp b?n n?u b?n có th?c m?c. N?u ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? t? ch?i yêu c?u lên l?ch h?n ph?ng v?n s?m c?a b?n, b?n s? ???c th?ng báo v? vi?c t? ch?i này qua email và b?n nên gi? cu?c h?n hi?n t?i.

L?u y: Email xác nh?n ho?c t? ch?i yêu c?u c?a b?n s? ???c g?i t? ??a ch? [email protected]. M?t s? ?ng d?ng email có các quy t?c l?c ng??i g?i kh?ng xác ??nh vào th? m?c spam ho?c th? rác. N?u b?n kh?ng nh?n ???c th?ng báo qua email, vui lòng tìm th?ng báo trong th? m?c th? rác ho?c email spam.

B??c 5

??n ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? vào ngày và th?i gian b?n ph?ng v?n xin th? th?c. B?n c?n mang theo b?n in th? h?n, trang xác nh?n M?u ??n DS-160, m?t ?nh ch?p trong vòng sáu tháng g?n ?ay nh?t, h? chi?u hi?n t?i và t?t c? các h? chi?u c? và gi?y t? h? tr?. Nh?ng ??n xin kh?ng có ??y ?? các gi?y t? này s? kh?ng ???c ch?p nh?n.