Theo d?i tình tr?ng H? chi?u/ ??a ?i?m tr? h? chi?u & Th? Th?c 

On this page:


T?ng quan

N?u h? s? xin th? th?c ???c ch?p thu?n, h? chi?u và th? th?c s? ???c chuy?n ??n m?t trong các ??a ?i?m sau:

 • B?u c?c giao nh?n c?a c?ng ty chuy?n phát (Hình th?c Nh?n t?i B?u c?c) b?n ?? l?a ch?n tr??c ?ay. L?u y r?ng c?ng ty chuy?n phát ch? gi? h? chi?u c?a b?n trong vòng 10 ngày, sau ?ó h? chi?u s? g?i v? ??i s? quán ho?c L?nh s? quán. B?n ph?i l?y h? chi?u trong vòng 10 ngày. Xin vui lòng kh?ng ??n ??a ?i?m giao nh?n c?a c?ng ty chuy?n phát tr??c khi chúng t?i th?ng báo cho b?n h? chi?u ?? s?n sàng cho vi?c giao nh?n. B?n ch? có th? nh?n h? chi?u t?i ??a ?i?m b?n ?? l?a ch?n.
 • ??a ch? nhà/v?n phòng (Hình th?c Chuy?n phát t?n nhà) mà b?n ?? ??ng ky trong h? s?.
 • ??a ch? nhà/v?n phòng (Hình th?c H?a t?c) mà b?n ?? ??ng ky trong h? s?. Chi phí h?a t?c nh? d??i ?ay. C?ng ty chuy?n phát s? thu phí khi giao nh?n (ch? nh?n ti?n m?t).
  • 115,000 VND n?u giao ??n các ??a ch? n?i thành b?n ??ng ky (Hà N?i ho?c thành ph? H? Chí Minh
  • 170,000 VND n?u giao  ??n các t?nh thành khác\

Th?i gian giao nh?n c?a d?ch v? H?a t?c là 6 gi? k? t? khi ??i s? quán ho?c L?nh s? quán giao h? chi?u cho c?ng ty chuy?n phát ??i v?i khu v?c n?i thành thành ph? H? Chí Minh và Hà N?i và 1 ngày làm vi?c  ??i v?i các t?nh thành khác.

Gi? làm vi?c: 8:00AM – 6:00PM

Ki?m tra tình tr?ng Th? Th?c

B?n có th? ki?m tra tình tr?ng h? s? c?a b?n b?t c? lúc nào t?i trang web.

Theo d?i H? chi?u

?? ti?n cho b?n, có nhi?u l?a ch?n theo d?i h? chi?u c?a b?n.

Ki?m tra nhanh: Nh?p s? h? chi?u c?a b?n d??i ?ay ?? ki?m tra tình tr?ng h? chi?u c?a b?n. Xin l?u y r?ng b?n có th? s? d?ng c?ng c? này ?? theo d?i tình tr?ng h? chi?u c?a b?n trong 7 ngày sau khi ph?ng v?n. Sau ?ó, h?y s? d?ng các tùy ch?n khác ???c li?t kê d??i ?ay.

 

 

B?n có th? nh?p s? h? chi?u c?a b?n vào m?c “Tra v?n ??n – Nh?p s? v?n ??n” trên trang web: https://ntlogistics.vn/ ?? ki?m tra tình tr?ng h? chi?u. B?n c?ng có th? liên h? v?i c?ng ty chuy?n phát qua s? t?ng ?ài 1900636688 ho?c email: [email protected].

Email: G?i email ??n ??a ch? [email protected] ho?c [email protected] và trên tiêu ?? ho?c n?i dung email, vui lòng nh?p s? h? chi?u ?? dùng ?? ??t l?ch h?n. Kh?ng nh?p thêm b?t k? n?i dung nào khác. B?n s? nh?n ???c m?t th?ng báo t? ??ng v? tình tr?ng h? chi?u c?a b?n.

 Trò chuy?n tr?c tuy?n và g?i ?i?n tho?i: B?n có th? ki?m tra tình tr?ng h? chi?u c?a b?n v?i s? tr? giúp c?a trung tam h? tr? khách hàng c?a chúng t?i th?ng qua chat ho?c ?i?n tho?i. Th?ng tin liên h?, các d?ch v? h? tr? và th?i gian làm vi?c c?a trung tam h? tr? khách hàng ? ?ay.

Nh?n h? chi?u/ Th? Th?c

?? nh?n h? chi?u, b?n ph?i xu?t trình b?n chính CMND ho?c b?t k? gi?y t? tùy than nào có dán ?nh c?a b?n, kh?ng ch?p nh?n b?n sao.
Trong tr??ng h?p b?n kh?ng th? nh?n h? chi?u t?i ??a ch? giao h? s? ?? ??ng kí, b?n c?n ph?i ??ng ky th?ng tin ng??i ??i di?n trong h? s? c?a mình tr??c khi h? có th? nh?n h? chi?u thay b?n. ?? ??ng ky th?ng tin ng??i ??i di?n, vui lòng ??ng nh?p vào tài kho?n và ch?n “C?p nh?t H? s?”, b?n có th? c?p nh?t h? tên và s? CMND c?a ng??i ??i di?n trong ph?n “??a ch? g?i th?”.

Ng??i ??i di?n c?n xu?t trình :

 • CMND ho?c b?t k? gi?y t? tùy than có dán ?nh c?a ng??i ??i di?n, và
 • B?n sao CMND c?a b?n ho?c gi?y t? tùy than có dán ?nh.

Trong tr??ng h?p b?n kh?ng ??ng kí th?ng tin ng??i ??i di?n t?i tài kho?n, ng??i ??i di?n ph?i cung c?p các gi?y t? sau:

 • CMND ho?c b?t k? gi?y t? tùy than có dán ?nh c?a ng??i ??i di?n, và
 • B?n sao CMND c?a b?n ho?c gi?y t? tùy than có dán ?nh, và
 • M?t th? ?y quy?n v?i c? hai ch? ky c?a b?n và ch? ky c?a ng??i ??i di?n c?a b?n xác nh?n r?ng ng??i ??i di?n ???c phép nh?n h? chi?u thay cho b?n. V?n b?n ?y quy?n ph?i có các th?ng tin sau:
  • H? và tên ng??i ??i di?n c?a b?n nh? trên CMND c?a mình ho?c gi?y t? tùy than có dán ?nh, s? CMND, ngày tháng n?m sinh c?a ng??i ??i di?n, m?i quan h? gi?a b?n và ng??i ??i di?n.
  • H? và tên c?a b?n nh? trên h? chi?u và s? h? chi?u c?a b?n, ngày tháng n?m sinh, s? CMND c?a b?n.

??i v?i ???ng ??n xin th? th?c d??i 15 tu?i, b?n c?n thêm  các gi?y t? sau ?ay:

 • M?t gi?y ?y quy?n b?n g?c có ch? ky c?a cha m? ???ng ??n
 • B?n sao CMND ho?c gi?y t? tùy than có dán ?nh c?a cha m? ???ng ??n
 • M?t b?n sao h? kh?u ?? xác ??nh m?i quan h? c?a cha m? và ???ng ??n
 • B?n chính CMND c?a ng??i ??i di?n ho?c gi?y t? tùy than có dán ?nh

 B?u tá s? thu gi?y ?y quy?n và ki?m tra các gi?y t? nói trên ?? hoàn t?t th? t?c phát h? chi?u.

L?u y: Trong tr??ng h?p ng??i ??i di?n nh?n thay cho m?t nhóm ho?c  gia ?ình, ng??i ??i di?n ch? c?n trình m?t th? ?y quy?n cùng v?i các gi?y t? c?n thi?t nêu trên.

??a ?i?m nh?n H? chi?u / Th? Th?c

Vui lòng nh?p vào ?ay ?? xem danh sách các b?u c?c giao nh?n h? chi?u/gi?y t?.