?nh và D?u van tay

Trên trang này:

CHú Y: Khi n?p ??n xin th? th?c,  yêu c?u ???ng ??n ph?i n?p m?t t?m hình m?i ???c ch?p kh?ng quá 6 tháng. Hình kh?ng ??t yêu c?u nói trên có th? khi?n h? s? xin th? th?c b? trì ho?n.


T?ng quan

Khi xin th? th?c kh?ng ??nh c?, b?n c?n t?i lên m?t t?m ?nh k? thu?t s?, ???c ch?p trong vòng sáu tháng qua ?? hoàn thành và n?p m?u ??n DS-160. B?n c?ng ph?i mang m?t  t?m ?nh  ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? vào ngày ph?ng v?n. B?n c?ng s? ???c l?y d?u van tay khi b?n t?i ph?ng v?n t?i ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?.

Yêu c?u v? ?nh k? thu?t s?

?nh c?a ??n xin th? th?c ph?i ?áp ?ng tiêu chu?n nh?t ??nh v? kích c? và n?i dung. N?u ?nh c?a ???ng ??n kh?ng ?áp ?ng yêu c?u, ???ng ??n s? ph?i n?p ?nh m?i tr??c khi ??n xin th? th?c ???c xem xét, ngay c? khi h? th?ng xin th? th?c ch?p nh?n ?nh ?ó nh? là m?t ?nh k? thu?t s?.

* K? t? ngày 1/11/2016, các ???ng ??n kh?ng ???c ?eo kính khi ch?p ?nh th? th?c. ?nh k? thu?t s? ???c t?i lên v?i m?u ??n DS-160 c?a b?n ph?i ???c ch?p trong vòng sáu tháng qua và ph?i ?áp ?ng các nguyên t?c ???c th? hi?n trong hình ?nh bên d??i:

C? ??u

Chi?u cao c?a ??u, tính t? ??nh ??u, bao g?m c? tóc, t?i d??i c?m, ph?i chi?m t? 50% ??n 70% t?ng chi?u cao c?a t?m ?nh. Chi?u cao c?a m?t b?n, tính t? c?nh d??i c?a t?m ?nh ??n ngang t?m m?t, ph?i chi?m t? 55% và 70% - ho?c kho?ng 2/3 - c?a chi?u cao t?m ?nh.

Kích th??c ?nh

?nh ph?i là hình vu?ng, t?c là chi?u dài và chi?u r?ng c?a t?m ?nh ph?i b?ng nhau. Kích th??c t?i thi?u c?a t?m ?nh là 600 pixel x 600 pixel (dài x r?ng). Kích th??c t?i ?a là 1200 pixel x 1200 pixel (dài x r?ng).

7 B??c ?? có t?m ?nh thành c?ng

H??ng ??u

H??ng ??u r?t quan tr?ng khi ch?p ?nh th? th?c. B?n t? ?i?u ch?nh mình trong t?m ?nh sao cho toàn b? khu?n m?t n?m trong khung hình. Nhìn th?ng vào máy ?nh và m? m?t.

Chi?m tr?n khung hình

?nh c?a b?n ph?i cho th?y toàn b? ??u, t? ??nh ??u ??n h?t c?m. Trong m?t t?m ?nh chu?n, chi?u cao c?a ??u s? là 1-1-3/8 inch (25 t?i 35mm), ho?c chi?m t? 50%-70% di?n tích t?m ?nh, gi?ng nh? th? này:

Lu?n ? trung tam

??t ??u c?a b?n vào gi?a khung hình.

Th? hi?n ??i m?t

M? m?t khi ch?p hình. M?t b?n ph?i ? v? trí 2/3 trên t?m ?nh, ho?c t? 1-1/8 inch t?i 1-3/8 inch (28 mm và 35 mm) - kho?ng 60% - tính t? c?nh d??i c?a t?m ?nh. * K? t? ngày 1/11/2016, các ???ng ??n kh?ng ???c ?eo kính khi ch?p ?nh th? th?c.

N?n

Ph?ng n?n tr?n có màu tr?ng ho?c tr?ng nh?t. T?t nh?t là ng?i tr??c m?t n?n tr?ng tr?n ho?c tr?ng nh?t.

Lo?i tr? bóng

Ng?i ?? m?t ?? sáng và kh?ng có bóng phan tán ngang m?t b?n ho?c trên n?n.

Th? gi?n và bi?u c?m t? nhiên

??m b?o khu?n m?t th? hi?n bi?u c?m t? nhiên khi b?n ch?p ?nh, nh? nh?ng ng??i minh h?a d??i ?ay:

Kh?ng ??i m? ho?c kh?n trùm ??u che khu?t tóc ho?c chan tóc, tr? trang ph?c hàng ngày vì ly do t?n giáo. Toàn b? m?t ph?i r? ràng và kh?n trùm ??u kh?ng ???c ph? bóng lên m?t b?n.

L?y d?u van tay

??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? s? l?y d?u van tay c?a ???ng ??n xin th? th?c t?i bu?i ph?ng v?n. Trong quá trình xét ??n xin th? th?c, th??ng vào ngày ph?ng v?n, d?u van tay c?a b?n s? ???c quét ?i?n t? m?t cách nhanh chóng. M?t s? ???ng ??n kh?ng c?n l?y d?u van tay, bao g?m:

  • ???ng ??n ?i c?ng tác chính th?c cho chính ph?, ngo?i tr? ???ng ??n lo?i A-3 và G-5
  • ???ng ??n d??i 14 tu?i ho?c trên 80 tu?i

Vui lòng xem h??ng d?n l?y d?u van tay t?i ?ay.

Th?ng tin thêm

?? bi?t thêm th?ng tin v? ?nh th? th?c, h?y truy c?p trang web c?a B? Ngo?i giao.

B? Ngo?i giao c?ng có FAQ (Nh?ng Cau h?i Th??ng g?p) v? ?nh t?i ?ay.