Các quy ??nh v? An ninh

Trên trang này:

L?u y: Kích th??c t?i ?a ??i v?i túi xách là: 35 cm (cao) x 20 cm (r?ng) x 40 cm (dài). R?t ti?c, n?u túi xách c?a quy v? l?n h?n kích th??c này, quy v? s? kh?ng ???c mang vào ??i s? quán ho?c L?nh s? quán. Ngoài ra, vui lòng kh?ng mang máy tính xách tay, iPads, máy tính b?ng, ho?c các thi?t b? ?i?n t? l?n khác vào ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?. Quy v? s? kh?ng ???c phép vào tòa nhà ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? n?u mang theo các v?t d?ng này. Quy v? c?ng s? kh?ng ???c g?i các v?t d?ng này t?i B? ph?n An ninh.


T?ng quan

Kh?ng mang máy tính xách tay, iPads, máy tính b?ng, ho?c các thi?t b? ?i?n t? l?n khác vào ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K?. Quy v? kh?ng ???c phép vào tòa nhà ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? n?u mang theo các thi?t b? này. Quy v? c?ng s? kh?ng ???c g?i các thi?t b? này t?i B? ph?n An ninh. 

Quy v? kh?ng ???c phép vào ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? n?u mang theo b?t k? thi?t b? ?i?n t? ho?c thi?t b? ch?y b?ng pin nào nh? d??i ?ay:

 • ?i?n tho?i di ??ng
 • ??ng h? k? thu?t s?
 • Máy ch?p ?nh c? nh?
 • B?ng ?ài/Máy ghi am
 • Máy nghe nh?c c?m tay

Quy v? có th? g?i các thi?t b? ?i?n t? c? nh? này t?i B? ph?n An ninh khi vào tòa nhà L?nh s? quán Hoa K? và nh?n l?i khi hoàn thành c?ng vi?c t?i L?nh s? quán.

Nh?ng v?t d?ng B? c?m Khác

 • Kích th??c t?i ?a ??i v?i túi xách là: 35 cm (cao) x 20 cm (r?ng) x 40 cm (dài). R?t ti?c, n?u túi xách c?a quy v? l?n h?n kích th??c này, quy v? s? kh?ng ???c mang vào ??i s? quán ho?c L?nh s? quán.
 • Túi ?eo vai/túi xách l?n - ch? cho phép mang theo túi c?m tay
 • Các lo?i túi nh? túi du l?ch, ba l?, c?p, va li, túi da, túi v?i và c?p ??ng tài li?u – quy v? ch? có th? mang theo túi nh?a ??ng gi?y t? liên quan ??n ??n xin th? th?c
 • ?? ?n và n??c u?ng
 • Phong bì ho?c gói hàng ?? ???c niêm phong
 • Thu?c lá, xì gà, bao diêm, b?t l?a
 • Các v?t nh?n nh? kéo, dao nhíp ho?c gi?a móng tay
 • B?t k? lo?i v? khí ho?c ch?t n? nào
 • Máy tính xách tay, iPads, máy tính b?ng, ho?c các thi?t b? ?i?n t? l?n khác

Danh sách này kh?ng ??y ??. Các v?t d?ng khác có th? b? c?m theo quy?t ??nh c?a nhan viên an ninh. ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? kh?ng có c? s? ?? b?o qu?n các v?t d?ng b? c?m. Quy v? ph?i s?p x?p ?? b?o qu?n nh?ng v?t d?ng này tr??c khi vào.

Do các v?n ?? an ninh, ??i s? quán ho?c L?nh s? quán Hoa K? kh?ng có c?a s? h??ng d?n th?ng tin dành cho khách kh?ng h?n tr??c. Ch? nh?ng ???ng ??n có l?ch h?n m?i ???c phép vào.