Ch??ng trình Mi?n Th? Th?c

Trên trang này:


T?ng quan

Ch??ng trình Mi?n Th? th?c (VWP) cho phép c?ng dan c?a các qu?c gia nh?t ??nh ???c ?i t?i Hoa K? ?? du l?ch ho?c c?ng tác (các m?c ?ích c?a th? th?c du l?ch) trong th?i gian ít h?n 90 ngày mà kh?ng c?n xin th? th?c. Kh?ng ph?i t?t c? các qu?c gia ??u tham gia vào VWP và kh?ng ph?i t?t c? các khách t? các qu?c gia VWP ??u ?? ?i?u ki?n s? d?ng ch??ng trình này. Khách VWP c?n n?p ??n xin phép th?ng qua H? th?ng ?i?n t? ?y quy?n Du l?ch (ESTA), ???c ki?m tra t?i c?a kh?u nh?p c?nh vào Hoa K? và ???c ??ng ky trong ch??ng trình US-VISIT c?a B? An ninh N?i ??a.

N?u b?n là c?ng dan c?a n??c tham gia Ch??ng trình Mi?n Th? th?c nh?ng kh?ng th? ??n Hoa K? theo ch??ng trình này, b?n ph?i làm th? t?c xin th? th?c kh?ng ??nh c? ít nh?t ba tháng tr??c th?i gian d? ??nh ?i. N?u b?n kh?ng có k? ho?ch ?i g?p, b?n ph?i n?p l? phí th? th?c, ?i?n ??n xin th? th?c kh?ng ??nh c? DS-160 t?i trang ceac.state.gov/genniv/ và ??t l?ch h?n ph?ng v?n.  N?u b?n c?n ?i g?p, b?n có th? xin ??t h?n ph?ng v?n s?m. Trong yêu c?u ph?ng v?n s?m, vui lòng cung c?p th?ng tin v? ngày và m?c ?ích ?i, c?ng nh? b?n sao b?t k? th?ng báo nào b?n ?? nh?n ???c t? C? quan H?i quan và C?a kh?u Hoa K? liên quan ??n tình tr?ng ESTA c?a mình.

?? bi?t thêm th?ng tin v? nh?ng h?n ch? ?i l?i c?a Ch??ng trình Mi?n Th? th?c, bao g?m yêu c?u v? h? chi?u ?i?n t?, vui lòng xem t?i https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html

*Các qu?c gia thành viên
Andorra
úc
áo
B?
Brunei
Chile
C?ng hòa Séc
?an M?ch
Estonia
Ph?n Lan
Pháp
??c
Hy L?p
Hungary
Iceland
Ireland
Y
Nh?t B?n
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Malta
Monaco
New Zealand
Ba Lan
Na Uy
B? ?ào Nha
Hàn Qu?c
San Marino
Singapore
Slovakia
Slovenia
Tay Ban Nha
Th?y ?i?n
Th?y S?
?ài Loan
Hà Lan
V??ng qu?c Anh

C?ng dan c?a các qu?c gia thành viên có th? ?i l?i mà kh?ng c?n th? th?c ?? du l?ch ho?c c?ng tác d??i 90 ngày n?u h? ?áp ?ng các yêu c?u sau:

 • Có h? chi?u g?n m?ch ?i?n t? tích h?p (h? chi?u ?i?n t?);
 • ??ng ky tr?c tuy?n qua H? th?ng ?i?n t? ?y quy?n Du l?ch (ESTA); và,
 • ?áp ?ng các ?i?u ki?n tiêu chu?n c?a VWP ???c ?? c?p bên d??i.

??i v?i c?ng dan c?a Canada, Mexico và L?nh th? H?i ngo?i thu?c Anh ? Bermuda, vui lòng truy c?p trang web ?i l?i c?a B? Ngo?i giao.

* Th?ng tin ?? c?p liên quan ??n "qu?c gia" ho?c "các qu?c gia" trên trang này, c?n ph?i l?u y r?ng ??o lu?t Quan h? ?ài Loan n?m 1979, Lu?t c?ng S? 96-8, M?c 4(b)(1), cho th?y r?ng “[b?t] k? khi nào lu?t pháp c?a Hoa K? ?? c?p ho?c liên quan ??n qu?c gia, dan t?c, nhà n??c, chính ph? ho?c các th?c th? n??c ngoài t??ng t?, các thu?t ng? này s? bao g?m và các lu?t này s? áp d?ng ??i v?i ?ài Loan". 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Theo ?ó, t?t c? các th?ng tin ?? c?p t?i "qu?c gia" ho?c "các qu?c gia" trong lu?t pháp ?y quy?n c?a Ch??ng trình Mi?n Th? th?c, M?c 217 c?a ??o lu?t Di c? và Nh?p t?ch, 8 U.S.C. 1187, ??u bao g?m ?ài Loan. ?i?u này phù h?p v?i chính sách m?t Trung Qu?c c?a Hoa K?, theo ?ó Hoa K? duy trì m?i quan h? kh?ng chính th?c v?i ?ài Loan t? n?m 1979.

Tiêu chu?n

?? nh?p c?nh vào Hoa K? theo Ch??ng trình Mi?n Th? th?c, các khách ph?i:

 • Là c?ng dan c?a m?t trong nh?ng qu?c gia ???c li?t kê bên trên và có h? chi?u phù h?p v?i VWP;
 • Có gi?y phép ESTA;
 • L?u trú t?i Hoa K? ít h?n 90 ngày; và,
 • M?c ?ích c?a chuy?n ?i là ??:
 1. C?ng tác- M?c ?ích c?a chuy?n ?i ?? ???c lên k? ho?ch là nh?m th?o lu?n v?i các ??i tác kinh doanh: ?i tham d? h?i ngh? ho?c h?i th?o khoa h?c, giáo d?c, chuyên m?n ho?c kinh doanh vào các ngày c? th?; dàn x?p tài s?n; ho?c th??ng l??ng h?p ??ng.
 2. Vui ch?i/Du l?ch- M?c ?ích c?a vi?c ?i l?i ?? ???c lên k? ho?ch là gi?i trí, bao g?m ?i du l?ch, ngh? hè (ngh? l?), vui ch?i, th?m b?n bè ho?c h? hàng, ngh? ng?i, ?i?u tr? y t?; các ho?t ??ng có ??c thù v? tình h?u ngh?, x? h?i ho?c d?ch v?; và s? tham gia c?a nh?ng ng??i kh?ng chuyên, nh?ng ng??i này s? kh?ng nh?n thù lao trong các s? ki?n ho?c cu?c thi am nh?c, th? thao ho?c các s? ki?n ho?c cu?c thi t??ng t?.
 3. Quá c?nh - N?u b?n chuy?n ti?p t?i Hoa K?.

Và n?u nh?p c?nh vào Hoa K? b?ng ???ng kh?ng ho?c ???ng bi?n ph?i:

 • Có vé kh? h?i ho?c vé ?i ti?p t?i n??c th? ba. N?u ?i b?ng vé ?i?n t?, ph?i mang theo b?n sao c?a hành trình ?? xu?t trình cho thanh tra nh?p c?. Nh?ng khách có vé ?i ti?p k?t thúc ? Mexico, Canada, Bermuda ho?c Qu?n ??o Caribe ph?i là c?ng dan h?p pháp c?a các khu v?c này.
 • Nh?p c?nh vào Hoa K? trên ph??ng ti?n chuyên ch? b?ng ???ng kh?ng ho?c ???ng bi?n ?? ??ng y tham gia vào ch??ng trình. Các ph??ng ti?n này bao g?m máy bay c?a m?t t?p ?oàn ? Hoa K? ?? tham gia vào th?a thu?n v?i B? An ninh N?i ??a ?? chuyên ch? hành khách theo Ch??ng trình Mi?n Th? th?c

N?u nh?p c?nh vào Hoa K? b?ng ???ng b? t? Canada ho?c Mexico, các yêu c?u gi?y t? v?n t??ng t?, ngo?i tr? kh?ng có yêu c?u vé kh? h?i và ph??ng ti?n chuyên ch? ?? ky k?t. B?n ph?i ch?ng minh cho viên ch?c thanh tra th?y b?n có ?? ti?n ?? h? tr? b?n than trong th?i gian t?m trú và ?? r?i kh?i Hoa K?.

H? th?ng ?i?n t? ?y quy?n Du l?ch (ESTA)

T?t c? các c?ng dan ho?c ng??i dan c?a các qu?c gia VWP d? ??nh t?i Hoa K? ?? c?ng tác ho?c du l?ch ng?n h?n c?n ???c ch?p thu?n b?i H? th?ng ?i?n t? ?y quy?n Du l?ch (ESTA) tr??c khi t?i Hoa K? b?ng ???ng kh?ng ho?c ???ng bi?n theo di?n mi?n Th? th?c.

Yêu c?u v? H? chi?u

 

K? t? ngày 1 tháng 4 n?m 2016, các ???ng ??n ??n Hoa K? th?ng qua Ch??ng trình Mi?n Th? th?c ph?i có h? chi?u ?i?n t? h?p l?. Quy t?c này áp d?ng k? c? ??i v?i c? nh?ng ng??i s? h?u gi?y phép còn hi?u l?c trên H? th?ng C?p phép ?i?n t? (ESTA). H? chi?u ?i?n t? có bi?u t??ng trên trang bìa nh? sau:

Ngoài ra, c?ng dan c?a các n??c VWP ?? t?ng ?i ??n, ho?c có m?t t?i các n??c Iraq, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia, và/ho?c Yemen k? t? ngày 1 tháng 3 n?m 2011 v? sau s? kh?ng còn ?? ?i?u ki?n ?i l?i ho?c nh?p c?nh Hoa K? theo Ch??ng trình Mi?n th? th?c VWP.  C?ng dan c?a m?t trong các n??c tham gia ch??ng trình VWP, ??ng th?i có thêm qu?c t?ch th? hai c?a m?t trong các n??c Iraq, Iran, Syria, và Sudan c?ng kh?ng còn ?? ?i?u ki?n ?? ?i du l?ch ho?c vào Hoa K? theo ch??ng trình VWP.

S? h?n ch? này kh?ng áp d?ng v?i ???ng ??n thu?c VWP t?ng ??n b?t k? các n??c nói trên ?? th?c hi?n ngh?a v? quan s? ph?c v? cho qu?c gia tham gia VWP, ho?c ?? th?c hi?n các nhi?m v? chính th?c v?i t? cách là nhan viên toàn th?i gian cho chính ph? qu?c gia tham gia VWP.  

B? tr??ng B? An ninh N?i ??a có th? mi?n tr? h?n ch? v? VWP n?u B? tr??ng quy?t ??nh r?ng vi?c mi?n tr? ?ó n?m trong vi?c th?c thi pháp lu?t ho?c l?i ích an ninh qu?c gia c?a Hoa K?. Vi?c mi?n tr? nh? v?y s? ch? ???c c?p tùy theo t?ng tr??ng h?p c? th?. Nhìn chung, nh?ng ???ng ??n ?? ?i?u ki?n ?? ???c mi?n tr? bao g?m các tr??ng h?p sau:

 • Các ???ng ??n ?? t?ng ??n Iraq, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia, và/ho?c Yemen v?i t? cách là ??i di?n cho các t? ch?c qu?c t?, t? ch?c khu v?c, ho?c chính quy?n ??a ph??ng thi hành c?ng v? chính th?c;
 • Các ???ng ??n ?? t?ng ??n Iraq, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia, và/ho?c Yemen v?i t? cách là ??i di?n cho các t? ch?c phi chính ph? v? nhan ??o (NGO); và
 • Các ???ng ??n ?? t?ng ??n Iraq, Iran, Syria, Sudan, Libya, Somalia, và/ho?c Yemen v?i t? cách là nhà báo tác nghi?p.
 • Các ???ng ??n ?? t?ng ??n Iran ?? kinh doanh h?p pháp theo k?t qu? c?a Ch??ng trình H?p tác Toàn di?n (14 Tháng 7 n?m 2015); và
 • Các ???ng ??n ?? t?ng ??n Iraq ?? kinh doanh h?p pháp.

M?u ??n ESTA c?p nh?t ?? có s?n. M?u ??n m?i b? sung m?t s? cau h?i v? các yêu c?u ?i l?i m?i trong ??o Lu?t. Chúng t?i khuy?n khích các ???ng ??n ESTA s? d?ng h? th?ng nang c?p, h? tr? xác ??nh các ?i?u ki?n quy?t ??nh mi?n tr?.  Kh?ng có m?u ??n xin mi?n tr? riêng.                   

Các ???ng ??n hi?n ?? ??ng ky ESTA nên ki?m tra tình tr?ng ESTA c?a mình tr??c khi ?i trên trang web c?a CBP, https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  

Hi?u l?c c?a H? chi?u: Các khách ?i t?i Hoa K? c?n có h? chi?u còn hi?u l?c trong vòng sáu tháng tr??c th?i gian h? ??nh l?u trú t?i Hoa K? tr? khi th?a thu?n qu?c gia c? th? cho mi?n. N?u b?n ?i l?i mà kh?ng c?n th? th?c theo Ch??ng trình Mi?n Th? th?c h? chi?u c?a b?n c?n có hi?u l?c t?i thi?u 90 ngày. N?u h? chi?u c?a b?n kh?ng có hi?u l?c trong 90 ngày, b?n s? ???c phép nh?p c?nh vào Hoa K? cho t?i ngày h?t h?n trên h? chi?u.

N?u b?n là khách t? qu?c gia VWP và h? chi?u c?a b?n kh?ng ?áp ?ng nh?ng yêu c?u này, b?n nên xin m?t h? chi?u m?i, phù h?p v?i VWP t? c? quan c?p h? chi?u t?i qu?c gia c? trú c?a mình. N?u kh?ng, b?n kh?ng th? ?i theo VWP và b?n ph?i xin th? th?c b?ng h? chi?u h?p l? ?? nh?p c?nh vào Hoa K?.

Kh?ng ?? ?i?u ki?n

M?t s? khách kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? ???c mi?n th? th?c nh?p c?nh vào Hoa K? theo VWP. Nh?ng ng??i này bao g?m nh?ng ng??i t?ng b? b?t, k? c?  khi vi?c b?t gi? kh?ng d?n ??n k?t án hình s?, nh?ng ng??i có ti?n án, ti?n s? (k? c? ??i t??ng ???c tha t?i, an xá ho?c tha th? khác), ng??i b? b?nh truy?n nhi?m nghiêm tr?ng nh?t ??nh, ng??i b? t? ch?i nh?p c?nh ho?c b? tr?c xu?t kh?i Hoa K? ho?c tr??c ?ó ?? ? quá h?n trong Ch??ng trình Mi?n Th? th?c. Nh?ng khách này ph?i xin th? th?c. N?u h? c? ?i mà kh?ng có th? th?c, h? có th? b? t? ch?i nh?p c?nh vào Hoa K?.

Theo s? C?i ti?n c?a Ch??ng trình Mi?n Th? th?c và Lu?t Phòng ch?ng Kh?ng b? Du l?ch n?m 2015, nh?ng khách ?? ??n ho?c có m?t t?i Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, hay Yemen t? ngày 01 tháng 03 n?m 2011 (tr? tr??ng h?p các chuy?n ?i có m?c ?ích ngo?i giao ho?c quan s? ph?c v? cho qu?c gia ???c mi?n th? th?c) HO?C nh?ng khách là c?ng dan các n??c Iran, Iraq, Sudan, Syria s? kh?ng còn ?? ?i?u ki?n ?? ?i du l?ch theo Ch??ng trình Mi?n Th? th?c.

?? bi?t chi ti?t v? nh?ng thay ??i c?a Ch??ng trình Mi?n Th? th?c và Lu?t Phòng ch?ng Kh?ng b? Du l?ch 2015, xin vui lòng truy c?p trang web //www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Các khách ph?m lu?t giao th?ng m?c ?? nh?, kh?ng d?n t?i b?t gi? và/ho?c k?t án cho vi?c vi ph?m có th? ???c mi?n th? th?c, nh?ng ph?i ch?ng minh h? ?? tiêu chu?n. N?u vi?c ph?m lu?t giao th?ng x?y ra tr??c ?ay khi b?n ? Hoa K? và b?n còn kho?n ph?t ch?a thanh toán ho?c b?n kh?ng tham d? phiên ?i?u tr?n, có th? có m?t trát yêu c?u b?t gi? b?n và b?n s? g?p r?c r?i khi xin nh?p c?nh vào Hoa K?. Do ?ó, b?n ph?i gi?i quy?t v?n ?? tr??c khi ?i b?ng cách liên h? v?i tòa án, n?i b?n ??nh có m?t. N?u b?n kh?ng bi?t ??a ch? c?a tòa án, thì th?ng tin có s?n trên internet ? ??a ch?: //www.uscourts.gov/.

Khách theo di?n mi?n th? th?c kh?ng bao g?m nh?ng ng??i d? ??nh h?c t?p, làm vi?c ho?c l?u trú ? Hoa K? trong h?n 90 ngày ho?c hình dung r?ng h? có th? mu?n thay ??i tình tr?ng c?a mình (t? du l?ch sang du h?c, v.v...) khi ? Hoa K?. Nh?ng khách này c?n th? th?c. N?u viên ch?c c?a kh?u tin r?ng khách theo di?n mi?n th? th?c s? h?c t?p, làm vi?c ho?c ? lau h?n 90 ngày, viên ch?c s? t? ch?i nh?p c?nh ng??i khách này.

???ng ??n t? Canada và Mexico

Canada, Mexico và Bermuda kh?ng tham gia vào Ch??ng trình Mi?n Th? th?c. ??o lu?t Di trú và Nh?p t?ch có các quy ??nh khác ??i v?i vi?c ?i mà kh?ng c?n th? th?c cho các c?ng dan c?a Canada và Bermuda trong các tr??ng h?p nh?t ??nh. Xem C?ng dan c?a Canada và Bermuda. Vì h? kh?ng ph?i là m?t thành viên c?a Ch??ng trình Mi?n Th? th?c, các yêu c?u c?a VWP v? h? chi?u ??c ???c b?ng máy ho?c sinh tr?c kh?ng áp d?ng cho các c?ng dan c?a Canada, Mexico ho?c Bermuda. Ngoài ra, c?n l?u y r?ng m?t s? c?ng dan c?a Canada và Bermuda ?i t?i Hoa K? c?n có th? th?c kh?ng ??nh c?.

T? ch?i c?a ESTA

Nh?ng khách b? ESTA t? ch?i kh?ng th? ?i theo VWP. Vui lòng xin th? th?c tr??c khi kh?i hành.

Các cau h?i  liên quan ??n quy trình ESTA c?n ???c g?i tr?c ti?p t?i B? An ninh N?i ??a.