Cu?c h?n theo Nhóm

Trên trang này:


T?ng quan

???ng ??n có th? g?i yêu c?u ??t l?ch ph?ng v?n theo nhóm cho ít nh?t tám ng??i n?u h? ?i M? cùng nhau và có cùng m?c ?ích chuy?n ?i. Ví d? nhóm tham gia khóa ?ào t?o ngh? nghi?p, nhóm bi?u di?n, nhóm c?ng tác và nhóm du l?ch.v.v. Nhóm ph?i có s? l??ng thành viên t?i thi?u là tám ng??i. B?n ph?i g?i yêu c?u ??t l?ch ph?ng v?n nhóm ít nh?t b?y ngày tr??c ngày ph?ng v?n mà b?n yêu c?u. Trong yêu c?u c?a b?n, vui lòng cung c?p ngày d? ??nh ?i M? c?a nhóm và danh sách các thành viên trong nhóm (tên, ngày tháng n?m sinh và s? h? chi?u). Các yêu c?u ??t l?ch nhóm kh?ng ?áp ?ng nh?ng ?i?u ki?n này s? kh?ng ???c ch?p thu?n. 

L?u y: L?a ch?n ??t l?ch ph?ng v?n theo nhóm ch? áp d?ng cho các ???ng ??n ph?ng v?n t?i ??i s? quán Hà N?i. ???ng ??n ph?ng v?n t?i T?ng l?nh s? quán thành ph? H? Chí Minh ph?i ??t h?n riêng theo h??ng d?n t?i ?ay.

Các b??c ??t l?ch h?n ph?ng v?n theo nhóm t?i ??i s? quán Hà N?i

B??c 1

Ng??i ?i?u ph?i nhóm ???c ch? ??nh s? d?ng h? th?ng cu?c h?n tr?c tuy?n ?? nh?p vào Yêu c?u ??t l?ch Nhóm và yêu c?u m?t cu?c h?n theo nhóm. Yêu c?u ??t l?ch h?n nhóm ph?i ???c g?i tr??c 7 ngày. Kh?ng th? g?i yêu c?u qua m?t nhan viên. Sau khi yêu c?u ?? ???c g?i, vui lòng ch? ph?n h?i qua email c?a ??i s? quán Hoa K?.

B??c 2

N?u ??i s? quán Hoa K? ch?p thu?n yêu c?u, ng??i ?i?u ph?i nhóm s? nh?n ???c m?t email th?ng báo yêu c?u ???c ch?p thu?n và m?t email khác xác nh?n ngày và gi? c?a cu?c h?n ph?ng v?n, m?i h? quay l?i tài kho?n c?a mình ?? lên l?ch h?n cho m?i thành viên trong nhóm. Nhan viên t?ng ?ài kh?ng th? lên l?ch cu?c h?n theo nhóm nh?ng h? có th? tr? giúp gi?i ?áp các th?c m?c. N?u ??i s? quán Hoa K? t? ch?i yêu c?u cu?c h?n theo nhóm, h? c?ng s? g?i th?ng báo qua email. Trong tr??ng h?p này, m?i thành viên nhóm ph?i lên l?ch h?n riêng.

L?u y: Email xác nh?n ho?c t? ch?i yêu c?u c?a b?n s? ???c g?i t? ??a ch? [email protected] và email xác nh?n ngày gi? c?a cu?c h?n ph?ng v?n ???c g?i t? ??a ch? [email protected] M?t s? ?ng d?ng email có quy t?c l?c ng??i g?i kh?ng xác ??nh vào th? m?c spam ho?c th? rác. N?u b?n kh?ng nh?n ???c th?ng báo qua email, vui lòng tìm th?ng báo trong th? m?c th? rác ho?c email spam.

B??c 3

M?i thành viên nhóm ph?i tr? l? phí xét ??n xin Th? Th?c. Trong tr??ng h?p phí xin Th? Th?c ???c thanh toán chung, b?n s? ch? nh?n ???c m?t s? biên nh?n cho m?i giao d?ch và s? s? d?ng s? biên nh?n này cho m?i thành viên trong nhóm.

Các lo?i Th? Th?c và L? phí Xét ??n - S?p x?p theo Lo?i Th? Th?c
Lo?i Th? Th?c M? t? L? phí Ch?n s? l??ng
B C?ng tác/Du l?ch $160
C-1 Quá c?nh $160
C-1/D Quá c?nh và phi hành ?oàn $160
CW Chuy?n ti?p lao ??ng CNMI $190
D Th?y th?/??i bay $160
E Th??ng nhan/Th??ng gia ??u t? theo Hi?p ??c th??ng m?i, Chuyên gia úc $205
F Sinh viên (h?c t?p) $160
H Lao ??ng Ng?n h?n/Th?i v? và Tuy?n d?ng, H?c viên $190
I Báo chí và Truy?n th?ng $160
J Khách Trao ??i $160
K H?n phu (h?n thê) ho?c V?/ch?ng c?a C?ng dan Hoa K? $265
L Nhan viên Luan chuy?n trong C?ng ty $190
M Sinh viên (h?c ngh?) $160
O Ng??i có N?ng l?c ??c bi?t $190
P V?n ??ng viên. Ngh? s? & Gi?i gi?i trí $190
Q Giao l?u V?n hóa Qu?c t? $190
R Nhan viên ho?t ??ng T?n giáo $190
T N?n nhan c?a N?n bu?n Ng??i $160
TN/TD Chuyên gia NAFTA $160
B??c 4

M?i thành viên nhóm ph?i hoàn t?t M?u ??n xin Th? Th?c Kh?ng ??nh c? ?i?n t? (DS-160) và in trang xác nh?n.

B??c 5

Ng??i ?i?u ph?i nhóm quay l?i tài kho?n c?a mình t?i h? th?ng cu?c h?n tr?c tuy?n và nh?p vào nút Yêu c?u ??t l?ch Nhóm ?? b?t ??u lên l?ch các cu?c h?n c?a nhóm. Ng??i ?i?u ph?i c?n chu?n b? s?n ba th?ng tin v? m?i thành viên nhóm:

  • H? chi?u c?a thành viên nhóm có h? tên c?a ???ng ??n, s? h? chi?u, ngày sinh, ngày h?t h?n h? chi?u và th?ng tin quan tr?ng khác ghi trên h? chi?u.
  • S? biên nh?n l? phí xét ??n xin Th? Th?c c?a thành viên nhóm. Nh?p vào ?ay ?? ???c tr? giúp xác ??nh s? biên nh?n.
  • S? m? v?ch g?m 10 ch? s? t? trang xác nh?n DS-160 c?a thành viên nhóm.
B??c 6

Ng??i ?i?u ph?i nhóm ch?n ngày và gi? ?? ???c ch?p thu?n t??ng ?ng v?i ngày và gi? ?? ???c xác nh?n trong email g?i t? ??a ch? [email protected] Ng??i ?i?u ph?i nhóm c?n ch?n ?úng yêu c?u nhóm n?u th??ng xuyên lên l?ch cu?c h?n theo nhóm.

B??c 7

M?i thành viên nhóm ???c thêm là "Ng??i ph? thu?c" vào tài kho?n c?a ng??i ?i?u ph?i nhóm. Ng??i ?i?u ph?i nhóm có th? ch?n là thành viên c?a nhóm ho?c kh?ng.

B??c 8

Nhóm ?i t?i ??i s? quán Hoa K? vào ngày và th?i gian h? ph?ng v?n xin Th? Th?c. M?i thành viên ph?i có b?n in th? h?n, trang xác nh?n DS-160, m?t ?nh ch?p ??t yêu c?u trong vòng sáu tháng g?n ?ay nh?t, h? chi?u hi?n t?i và t?t c? các h? chi?u c?. Nh?ng ??n xin kh?ng có ??y ?? các gi?y t? này s? kh?ng ???c ch?p nh?n.

Nh?ng ?i?u Quan Tr?ng c?n Nh?
  • Yêu c?u ??t l?ch nhóm ph?i ???c g?i ít nh?t b?y ngày tr??c ngày mu?n ph?ng v?n. Sau khi yêu c?u nhóm ?? ???c ch?p thu?n, nhóm có th?i gian gi?i h?n ?? hoàn t?t các b??c t? m?t ??n sáu. Kho?ng th?i gian này th??ng là b?y ngày nh?ng ng??i ?i?u ph?i nhóm c?n tham kh?o xác nh?n nh?n ???c qua email. Trong tr??ng h?p yêu c?u h?t h?n, ng??i ?i?u ph?i nhóm ph?i b?t ??u l?i và g?i m?t yêu c?u m?i.
  • Vi?c ch?p thu?n yêu c?u ??t l?ch nhóm kh?ng có ngh?a là nhóm ???c ??n ph?ng v?n vào ngày yêu c?u. Ngày và gi? ph?ng v?n s? ???c xác nh?n trong m?t email g?i t? ??a ch? [email protected]
  • Ng??i ?i?u ph?i nhóm c?n th?c hi?n các b??c 1, 2, 3 và 5 cho các thành viên nhóm. M?i ???ng ??n ph?i hoàn t?t M?u ??n DS-160 riêng c?a mình.
  • N?u m?t thành viên nhóm ?? lên l?ch h?n, thành viên này s? kh?ng ?? ?i?u ki?n ?? tr? thành thành viên nhóm. H? ph?i tham d? cu?c ph?ng v?n xin Th? Th?c m?t mình.
  • N?u ???ng ??n trong nhóm xin Th? Th?c theo di?n b?o l?nh I-797 ?? ???c ch?p thu?n, nh? các ???ng ??n xin Th? Th?c H2A, H2B ho?c H3, trong B??c M?t, ng??i ?i?u ph?i nhóm ph?i t?i lên m?t b?n sao I-797 ?? ???c ch?p thu?n và d? ??c ?? có th? g?i ???c yêu c?u.