??i ly Du l?ch

Trên trang này:


T?ng quan

N?u b?n là ??i ly du l?ch c?n ??t nhi?u l?ch h?n cho nhi?u ng??i khác, b?n có th? t?o m?t tài kho?n ??i ly du l?ch trên h? th?ng tr?c tuy?n c?a chúng t?i. Thay vì t?o h? s? m?i cho m?i khách, tính n?ng này cho phép b?n qu?n ly và theo d?i t?t c? các khách hàng trong tài kho?n c?a mình. T? màn hình chính này, b?n có th? ??t l?ch h?n, lên l?ch l?i, h?y b? ho?c xác nh?n nhi?u l?ch h?n c?a khách hàng. Tính n?ng này lo?i b? nhu c?u v? nhi?u tên h? s?, m?t kh?u và theo d?i bên ngoài ??i v?i cu?c h?n c?a khách hàng. Tính n?ng này kh?ng thay th? vi?c ??t l?ch h?n theo nhóm ho?c các ch??ng trình khác ???c li?t kê theo "Ch??ng trình Th? th?c ??a ph??ng".

N?u b?n mu?n thanh toán m?t kho?n l?n l? phí th? th?c cho nhi?u ???ng ??n ?i du l?ch cùng nhau, nh?p vào ?ay.

L?u y:
  1. N?u ???ng ??n ?ang xin h?n ph?ng v?n s?m, kh?ng c?n dùng tài kho?n ??i ly du l?ch ?? lên l?ch cho ???ng ??n. ???ng ??n ph?i t? lên l?ch ph?ng v?n th?ng qua quy trình bình th??ng v?i t? cách cá nhan.
  2. N?u b?n ?ang lên l?ch cho nhi?u ???ng ??n trong m?t l?n ph?ng v?n, nhóm này s? có ngày ph?ng v?n gi?ng nhau. N?u ???ng ??n kh?ng ?i du l?ch cùng nhau, h? ph?i ??t cu?c h?n khác ?? có ngày ph?ng v?n riêng.

H??ng d?n Truy c?p Tài kho?n ??i ly Du l?ch và Qu?n ly Nhi?u Cu?c h?n

B??c 1

??ng nh?p và t?o tài kho?n trong h? th?ng n?p ??n tr?c tuy?n c?a chúng t?i. N?u b?n ?? có tài kho?n, chuy?n sang b??c 2.

B??c 2

G?i email t?i [email protected] v?i s? UID ? dòng tiêu ??. Cách này s? c?p cho b?n quy?n truy c?p ?? lên l?ch cho các ???ng ??n v?i t? cách ??i ly du l?ch. S? UID c?a b?n có th? tìm th?y ? bên ph?i màn hình, c?nh tên ng??i dùng. B?n kh?ng c?n ?ánh v?n b?n vào ph?n n?i dung c?a email này.

Bên d??i là ?nh ch?p màn hình cho th?y n?i tìm UID c?a b?n sau khi ??ng nh?p vào tài kho?n:

UID Location

B??c 3

??i 5 phút ?? email c?a b?n ???c x? ly và sau ?ó nh?p vào liên k?t Trang ch? ? góc trên bên trái. B?n s? th?y r?ng m?c b?ng ?i?u khi?n và menu c?a mình ?? thay ??i. Menu bên trái s? bao g?m các tùy ch?n Tìm ki?m Cu?c h?n và L?ch s? Cu?c h?n.

UID Location

B??c 4

N?u b?n ?? s?n sàng ??t h?n, nh?p vào Lên l?ch H?n. B?n s? ?i?n hoàn t?t th?ng tin cho lo?i th? th?c, b?u ?i?n, m?c th? th?c, di?n th? th?c và th?ng tin ???ng ??n. Sau ?ó, h? th?ng s? nh?c b?n ch?n ngày c? th? cho cu?c ph?ng v?n xin th? th?c c?a khách và cung c?p chi ti?t xác nh?n.

B??c 5

B?n có th? ti?p t?c thêm các khách khác vào tài kho?n và lên l?ch cho các cu?c h?n khác. N?u b?n c?n xem các cu?c h?n ???c lên l?ch tr??c ?ó, b?n có th? nh?p vào Tìm ki?m Cu?c h?n ho?c xem L?ch s? Cu?c h?n.

L?ch s? Cu?c h?n cho phép b?n xem t?t c? các cu?c h?n c?a mình. N?u b?n nh?p vào d?u c?ng màu xanh, b?n có th? th?y ph?n ghi nhanh các th?ng tin c?a khách nh? ngày h?n, lo?i th? th?c, email c?a ???ng ??n và UID. B?n c?ng có th? s?p x?p danh sách khách theo ngày h?n, lo?i th? th?c ho?c tình tr?ng ??n xin th? th?c.

L?u y: Xin l?u y r?ng, tùy ch?n L?ch s? Cu?c h?n có h?n ch? v? s? l??ng t?i ?a h? s? cu?c h?n ???c l?u tr? trong h? th?ng. Do ?ó, th?ng tin trong tùy ch?n này kh?ng ???c s? d?ng làm ??u m?i tham kh?o cho h? s? c? s? d? li?u c?a chính b?n.

UID Location

Tìm ki?m Cu?c h?n cho phép b?n th?c hi?n các thao tác cho khách c?a mình. Nh? ???c th?y trong ?nh ch?p màn hình bên d??i, b?n có th? truy c?p vào th? xác nh?n, lên l?ch l?i, c?p nh?t th?ng tin giao nh?n ho?c h?y cu?c ph?ng v?n c?a khách hàng.

UID Location

Th?ng tin Thêm

L?u y: N?u b?n kh?ng thay ??i quy?n truy c?p cá nhan qua tài kho?n ??i ly du l?ch, b?n kh?ng th? lên l?ch h?n cho chính b?n. ?? lên l?ch h?n cho chính b?n, g?i email t?i [email protected] v?i s? UID ? dòng tiêu ??. Cách này s? v? hi?u hóa tài kho?n ??i ly du l?ch. Khi b?n lên l?ch h?n, b?n s? c?n lo?i b? t?t c? các cu?c h?n ???c lên l?ch tr??c ?ó trên màn hình Ng??i ph? thu?c. Sau khi b?n ?? lên l?ch h?n, g?i email l?i l?n n?a và quy?n truy c?p c?a b?n s? ???c kh?i ph?c.