Th? Th?c cho Tr? em

Trên trang này:


H?i và ?áp

H: Tr? em có c?n Th? th?c kh?ng?

?: T?t c? khách Vi?t Nam, bao g?m c? tr? em, mu?n ??n Hoa K? c?n ph?i có Th? th?c. Quy ??nh này bao g?m c? tr? em có tên trên h? chi?u c?a b? m?.

H: Con c?a t?i có c?n h? chi?u riêng kh?ng?

?: Tr? em c?n ph?i có h? chi?u riêng khi xin Th? th?c M? t?i ??i S? Quán hay L?nh S? Quán. N?u ?ng/bà và con dùng chung m?t h? chi?u, con c?a ?ng/bà s? kh?ng ???c ph?ng v?n cho ??n khi có h? chi?u riêng.”

H: Tr? em có ph?i thanh toán l? phí xét ??n xin Th? th?c nh? ng??i l?n kh?ng?

?: Có.

H: Tr? em có c?n lên l?ch h?n ph?ng v?n kh?ng?

?: M?i ???ng ??n ??u c?n lên l?ch h?n.

H: Khi nào b? m? c?n tham gia khi con h? xin Th? th?c?

?: ???ng ??n d??i 17 tu?i ph?i có ba/m? ho?c ng??i giám h? h?p pháp ??n tham d? ph?ng v?n. Ba/m? c?a ???ng ??n ph?i mang theo ch?ng minh nhan dan ho?c h? chi?u c?a mình, kèm theo gi?y khai sinh c?a ???ng ??n khi ??n bu?i ph?ng v?n. Ng??i giám h? ph?i có gi?y t? giám h? h?p pháp và ph?i mang theo ch?ng minh nhan dan ho?c h? chi?u c?a mình.